רבי יהודה ווערט אריבערגעפירט אהער, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יהודה (באדייטן)

רבי יהודה בר אלעאי
יהודה בר־אלעאי
געבורט המאה ה־2
ישראל רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
פאך תנאים, רב רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
רעדאקטירן אין וויקידאטן וואס פארזארגט טייל פון דער אינפארמאציע אין דעם מוסטער
דער ציון פון רבי יהודה בר אילעאי

רבי יהודה בר אלעאי איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס הונדערט און ניין און פופציג מאל אין משניות, כמעט אלע מאל מיטן נאמען סתם רבי יהודה.

זיין צייט רעדאַקטירן

רבי יהודה איז געבוירן געווארן אין אושא. ער איז געווען פון פינפטן דור תנאים, און פון צענטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. [1]

אין משניות רעדאַקטירן

רבי יהודה ווערט דערמאנט אין אלע מסכתות פון ש"ס אויסער אין מסכת קנים.

סדר זרעים - (הונדערט און צוויי מאל):

 • מסכת ברכות - פופצן מאל - פרק ב' משנה א', ב', ג' .. פרק ג' משנה ד', ו' .. פרק ד' משנה א' (3 מאל), ז' .. פרק ו' משנה א', ג', ד' .. פרק ז' משנה ב' .. פרק ט' משנה ב'.
 • מסכת פאה - אכט מאל - פרק א' משנה ג' .. פרק ב' משנה ב' .. פרק ג' משנה ה', ו' .. פרק ד' משנה ו' .. פרק ה' משנה ה' .. פרק ו' משנה י' .. פרק ז' משנה ד', ה' .. פרק ח' משנה א'.
 • מסכת דמאי - צוועלף מאל - פרק א' משנה א' .. פרק ב' משנה ב', ג' .. פרק ג' משנה ו' (2 מאל) .. פרק ד' משנה ז' .. פרק ה' משנה ג' .. ד' (2 מאל), ה' .. פרק ו' משנה א', ב', ה'.
 • מסכת כלאים - צען מאל - פרק א' משנה ב', ז', ט .. פרק ג' משנה א', ג' .. פרק ד' משנה ג', ז', ט' .. פרק ח' משנה ד' .. פרק ט' משנה י'.
 • מסכת שביעית - צוועלף מאל - פרק ב' משנה ה', ו' .. פרק ג' משנה א' .. פרק ד' משנה ב', ה' .. פרק ה' משנה א', ה' .. פרק ז' משנה ד' .. פרק ט' משנה א', ד', ח' .. פרק י' משנה א'.
 • מסכת תרומות - זעכצן מאל - פרק א' משנה ג' .. פרק ב' משנה ב', ד', ה' (2 מאל), ו' .. פרק ג' משנה ט' .. פרק ד' משנה ג' .. פרק ט' משנה ו', ז' .. פרק י' משנה א', ג', ח', י"א .. פרק י"א משנה א', י'.
 • מסכת מעשרות - פערצן מאל - פרק א' משנה ב', ז', ח' (2 מאל) .. פרק ב' משנה ב', ג', ה' (2 מאל), ח' .. פרק ג' משנה ה', ז' .. פרק ד' משנה ב' .. פרק ה' משנה ה', ו'.
 • מסכת מעשר שני - זעקס מאל - פרק ג' משנה י' (2 מאל) .. פרק ד' משנה ז' (2 מאל), י' .. פרק ה' משנה ח'.
 • מסכת חלה - צוויי מאל - פרק ב' משנה ב', פרק ד' משנה ט'.
 • מסכת ערלה - איין מאל - פרק א' משנה ב'.
 • מסכת ביכורים - זעקס מאל - פרק א' משנה א', ו', ז', י"א .. פרק ג' משנה ו', י"ב.

סדר מועד - (הונדערט דריי און פערציג מאל):

 • מסכת שבת - איין און דרייסיג מאל - פרק א' משנה י"א .. פרק ב' משנה ד' (2 מאל) .. פרק ג' משנה ה' .. פרק ד' משנה א' .. פרק ה' משנה ב' .. פרק ז' משנה ד' .. פרק ח' משנה ב', ד' (2 מאל), ו', ז' .. פרק ט' משנה ה', ו', ז' .. פרק י' משנה ד' .. פרק י"ג משנה ה' .. פרק ט"ו משנה ב' (2 מאל) .. פרק ט"ז משנה ז' .. פרק י"ז משנה ה' .. פרק י"ח משנה ב' .. פרק י"ט משנה ג' .. פרק כ' משנה ב', ה' .. פרק כ"א משנה א' .. פרק כ"ב משנה א', ג' (2 מאל) .. פרק כ"ד משנה ב', ד'.
 • מסכת עירובין - אכט און דרייסיג מאל - פרק א' משנה א', ד', י' .. פרק ב' משנה א' (2 מאל), ג', ד', ה' .. פרק ג' משנה א', ד', ה', ז', ח' .. פרק ד' משנה ד' (2 מאל), ה' (2 מאל), ט', י' .. פרק ה' משנה ו' .. פרק ו' משנה ב', ד' .. פרק ז' משנה י"א .. פרק ח' משנה ב', ד', ה', ו', ז' (2 מאל) .. פרק ט' משנה ג', ד' (2 מאל) .. פרק י' משנה ב', ג', ה', י"א, י"ב, ט"ו.
 • מסכת פסחים - צוועלף מאל - פרק א' משנה ג', ד', ה' .. פרק ב' משנה א' .. פרק ג' משנה ה' (2 מאל), ח' .. פרק ד' משנה ב', ג' .. פרק ה' משנה ד', ז', ח' .. פרק ח' משנה ז'.
 • מסכת שקלים - זעקס מאל - פרק א' משנה ב', ד' .. פרק ב' משנה ד' .. פרק ו' משנה ה' .. פרק ז' משנה ד', ו'.
 • מסכת יומא - אכט מאל - פרק א' משנה א' .. פרק ד' משנה ה' (2 מאל), ו' .. פרק ה' משנה ד' .. פרק ו' משנה א' (2 מאל), ח'.
 • מסכת סוכה - זיבעצן מאל - פרק א' משנה א', ב, ו, ז' .. פרק ב' משנה א', ב' .. פרק ג' משנה א', ו', ז' (2 מאל), ח, ט"ו .. פרק ד' משנה ה', ט' (2 מאל) .. פרק ה' משנה ד', ח'.
 • מסכת ביצה - ניין מאל - פרק א' משנה י' .. פרק ב' משנה ח', י' .. פרק ג' משנה ד', ו, ח' .. פרק ד' משנה ב', ד' .. פרק ה' משנה ד'.
 • מסכת ראש השנה - איין מאל - פרק ג' משנה ה'.
 • מסכת תענית - פיר מאל - פרק א' משנה ב' (2 מאל) .. פרק ב' משנה ג' .. פרק ד' משנה ז'.
 • מסכת מגילה - זיבן מאל - פרק א' משנה ג' .. פרק ב' משנה ג', ד' .. פרק ג' משנה א', ב', ג' .. פרק ד' משנה ז'.
 • מסכת מועד קטן - ניין מאל - פרק א' משנה ו', ז', ט' .. פרק ב' משנה ג', ד' .. פרק ב' משנה א', ב', ה' .. פרק ג' משנה ד'.
 • מסכת חגיגה - איין מאל - פרק ג' משנה ז'.

סדר נשים - (ניין און זעכציג מאל):

 • מסכת יבמות - צען מאל - פרק ב' משנה ט' .. פרק ד' משנה ז', י' .. פרק ו' משנה ה' .. פרק ח' משנה ו' .. פרק י"א משנה א' .. פרק י"ב משנה ו' .. פרק ט"ו משנה א', ה' .. פרק ט"ז משנה ה'.
 • מסכת כתובות - דרייצן מאל - פרק ב' משנה ח' .. פרק ג' משנה ב' .. פרק ד' משנה ב', ד' .. פרק ה' משנה א', ז' (2 מאל) .. פרק ו' משנה ו' .. פרק ז' משנה א', ב' .. פרק ח' משנה א', ה' .. פרק ט' משנה א.
 • מסכת נדרים - דרייצן מאל - פרק א' משנה ג', ד' .. פרק ב' משנה ד' .. פרק ה' משנה ה' (2 מאל) .. פרק ו' משנה ג', ו' (2 מאל), י' .. פרק ז' משנה ג' .. פרק ח' משנה ה' (2 מאל) .. פרק י"א משנה ו'.
 • מסכת נזיר - זיבן מאל - פרק א' משנה ז .. פרק ב' משנה א', ב' .. פרק ג' משנה ו' .. פרק ד' משנה ג' .. פרק ו' משנה ב', ז'.
 • מסכת סוטה - ניין מאל - פרק א' משנה ג', ה' .. פרק ב' משנה ב', ג' .. פרק ז' משנה ד', ו' .. פרק ח' משנה ג', ז' .. ט' משנה א'.
 • מסכת גיטין - צוועלף מאל - פרק א' משנה ב', .. פרק ב' משנה א', ד' .. פרק ג' משנה ב', ח' .. פרק ד' משנה ז', ח' (2 מאל) .. פרק ו' משנה ב' .. פרק ז' משנה ז', ו' .. פרק ט' משנה ג'
 • מסכת קידושין - פינף מאל - פרק ב' משנה ח' (2 מאל) .. פרק ד' משנה ג', ו, ח', י"ד (2 מאל).

סדר נזיקין - (פינף און ניינציג מאל):

 • מסכת בבא קמא - עלף מאל - פרק ב' משנה ד' .. פרק ג' משנה א', ט' .. פרק ד' משנה ב', ז', ט' .. פרק ו' משנה ה', ו' .. פרק ח' משנה ג', ו' .. פרק ט' משנה ד'.
 • מסכת בבא מציעא - אכטצן מאל - פרק ב' משנה א', ו' .. פרק ג' משנה ז', ח' (2 מאל), י"א .. פרק ד' משנה ד', ה', ט', י"ב .. פרק ה' משנה ז' .. פרק ו' משנה ז' .. פרק ז' משנה ט' .. פרק ט' משנה ה', ו' .. פרק י' משנה ג', ו' (2 מאל).
 • מסכת בבא בתרא - פערצן מאל - פרק א' משנה ו' .. פרק ב' משנה ה', י"ד .. פרק ג' משנה ב', ו' .. פרק ד' משנה א' .. פרק ה' משנה א', ב', ח', ט' .. פרק ח' משנה ז' .. פרק י' משנה ה', ו' (2 מאל).
 • מסכת סנהדרין - דריי און צוואנציג מאל - פרק א' משנה ג', ו' .. פרק ב' משנה א', ב' (2 מאל), ג', ד' .. פרק ג' משנה ג', ד' .. פרק ד' משנה ג' .. פרק ה' משנה ג' .. פרק ו' משנה ב', ג' .. פרק ז' משנה ב', ג' ד' .. פרק ח' משנה ד' .. פרק ט' משנה א', ג' .. פרק י' משנה ב' .. פרק י"א משנה א' (2 מאל), ד'.
 • מסכת מכות - אכט מאל - פרק א' משנה ה' .. פרק ב' משנה ג', ו', ח' (2 מאל) .. פרק ג' משנה ד', י', י"ד.
 • מסכת שבועות - זעקס מאל - פרק א' משנה ד' .. פרק ז' משנה א', ב', ג', ו' (2 מאל).
 • מסכת עדיות - זעקס מאל - פרק א' משנה ו' .. פרק ג' משנה י"ב .. פרק ד' משנה ו' .. פרק ה' משנה א', ו' .. פרק ח' משנה ז'.
 • מסכת עבודה זרה - פינף מאל - פרק א' משנה א', ה', ו', ח' .. פרק ב' משנה ה'.
 • מסכת אבות - איין מאל - פרק ד' משנה י"ג.
 • מסכת הוריות - דריי מאל - פרק א' משנה ה' (3 מאל).

סדר קדשים - (אכט און אכטציג מאל):

 • מסכת זבחים - ניין מאל - פרק ב' משנה ה' .. פרק ג' משנה ו' .. פרק ו' משנה ז' .. פרק ז' משנה ו' .. פרק ח' משנה ו', י"ב .. פרק ט' משנה ב' .. פרק י"א משנה ג' .. פרק י"ד משנה י'.
 • מסכת מנחות - צוואנציג מאל - פרק א' משנה ד' .. פרק ב' משנה ב' .. פרק ג' משנה ב' .. פרק ד' משנה ה' .. פרק ה' משנה א', ט' .. פרק ו' משנה ה' .. פרק ח' משנה ד' (6 מאל) .. פרק י' משנה ה' (2 מאל), ח' .. פרק י"א משנה ב', ד', ה' .. פרק י"ג משנה א'.
 • מסכת חולין - צוואנציג מאל - פרק ב' משנה א' .. פרק ג' משנה א' (2 מאל), ד', ז' .. פרק ה' משנה ג' (2 מאל) .. פרק ו' משנה ד', ה', ו' .. פרק ז' משנה א', ב', ג', ו' (2 מאל) .. פרק ט' משנה א', ב' ו' .. פרק י' משנה ד' .. פרק י"ב משנה ד'.
 • מסכת בכורות - עלף מאל - פרק ג' משנה ד' .. פרק ד' משנה ג', ט' .. פרק ה' משנה ב' .. פרק ו' משנה י' .. פרק ז' משנה א', ו' .. פרק ח' משנה ג', ד', ו' .. פרק ט' משנה ח'.
 • מסכת ערכין - אכט מאל - פרק א' משנה ב' .. פרק ד' משנה ב' .. פרק ה' משנה א' .. פרק ז' משנה ד', ה' .. פרק ח' משנה ה' (2 מאל) .. פרק ט' משנה ה'.
 • מסכת תמורה - פינף מאל - פרק א' משנה ה' .. פרק ב' משנה ב' .. פרק ז' משנה ו' (3 מאל).
 • מסכת כריתות - פינף מאל - פרק ב' משנה ג', ד' .. פרק ד' משנה ב', ג' .. פרק ה' משנה א'.
 • מסכת מעילה - פיר מאל - פרק ג' משנה ו' .. פרק ו' משנה ד' (2 מאל), ה'.
 • מסכת תמיד - איין מאל - פרק ז' משנה ב'.
 • מסכת מדות - פינף מאל - פרק א' משנה ז' .. פרק ג' משנה ו' .. פרק ד' משנה א', ב', ו'.

סדר טהרות - (הונדערט און צוויי און זעכציג מאל):

 • מסכת כלים - אכט און פופציג מאל - פרק א' משנה ה' .. פרק ג' משנה ב' .. פרק ד' משנה א' (2 מאל), ד' .. פרק ה' משנה א', ב', ו', י"א .. פרק ו' משנה א' .. פרק ז' משנה א', ב' .. פרק ח' משנה ח', ט', י' .. פרק ט' משנה ז' (2 מאל), ח' (2 מאל) .. פרק י' משנה ג', ה' .. פרק י"ב משנה ב', ח' .. פרק י"ג משנה א' .. פרק י"ד משנה ו', ח' .. פרק ט"ו משנה א' (2 מאל), ג', ו' .. פרק ט"ז משנה א', ד' (4 מאל), ח' .. פרק י"ז משנה ו', ז', י', י"א .. פרק י"ח משנה ב', ד' .. פרק י"ט משנה א' .. פרק כ' משנה א', ז' .. פרק כ"א משנה ב', ג' (2 מאל) .. פרק כ"ב משנה א', ז', ח' .. פרק כ"ה משנה א', ב', ג' .. פרק כ"ו משנה א', ט' .. פרק כ"ז משנה י"א .. פרק כ"ח משנה ז'.
 • מסכת אהלות - צען מאל - פרק ג' משנה ה', ו' .. פרק ו' משנה ג', ד' .. פרק ז' משנה א', ד' .. פרק י' משנה ג' .. פרק ט"ו משנה ח' .. פרק ט"ז משנה ב' .. פרק י"ז משנה ה'.
 • מסכת נגעים - דריי און צוואנציג מאל - פרק ב' משנה א', ב', ד', ה' .. פרק ו' משנה ז' .. פרק י' משנה ב' (2 מאל), ד', ט', י' .. פרק י"א משנה ג', ד', ח' (2 מאל) .. פרק י"ב משנה ד', ה' .. פרק י"ג משנה ג', י', י"א .. פרק י"ד משנה ח', ט', י"א, י"ב.
 • מסכת פרה - צוואנציג מאל - פרק ב' משנה ב', ד', ה' .. פרק ג' משנה ט' .. פרק ד' משנה א'.. פרק ה' משנה א', ד', ו' .. פרק ז' משנה ט' .. פרק ח' משנה ה' (2 מאל), ט', י', י"א .. פרק ט' משנה ה' .. פרק י"א משנה ח', ט' .. פרק י"ב משנה א', ב', ה'.
 • מסכת טהרות - צען מאל - פרק א' משנה א' .. פרק ד' משנה א', ח' .. פרק ה' משנה ה', ו' .. פרק ו' משנה ח' .. פרק ז' משנה ח' .. פרק ח' משנה משנה א' .. פרק ט' משנה ד' .. פרק י' משנה א'.
 • מסכת מקואות - צוועלף מאל - פרק ב' משנה י' .. פרק ה' משנה ב', ד',ה' .. פרק ו' משנה א', ה', ט' .. פרק ז' משנה ו' .. פרק ט' משנה א', ו', ז' .. פרק י' משנה ה'.
 • מסכת נדה - צוועלף מאל - פרק א' משנה ז' .. פרק ג' משנה א' .. פרק ד' משנה ה' .. פרק ו' משנה י"א .. פרק ז' משנה ג', ד' .. פרק ט' משנה ה', ט', י"א .. פרק י' משנה ב', ה' (2 מאל).
 • מסכת מכשירין - צוועלף מאל - פרק ב' משנה ד', ה', ז', ח' .. ג' משנה א', ג', ה', ו', ז' (2 מאל) .. ו' משנה ב', ג'.
 • מסכת זבים - פיר מאל - פרק ב' משנה ב' .. פרק ג' משנה א', ב', ג'.
 • מסכת טבול יום - זיבן מאל - פרק א' משנה א', ב', ה' (2 מאל) .. פרק ב' משנה ג', ז' .. פרק ג' משנה א'.
 • מסכת ידים - איין מאל - פרק ג' משנה ה'.
 • מסכת עוקצין - פינף מאל - פרק א' משנה ב' .. פרק ב' משנה א', ד' .. פרק ג' משנה ב', ח'.

זעט אויך רעדאַקטירן

רשימה:תנאים

רעפרענצען רעדאַקטירן

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד