מסכת ערכין איז די פינפטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום דיני נדרים און הקדש פארן בדק הבית


נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. הכל מעריכין
  2. אין נערכין
  3. יש בערכין
  4. השג יד
  5. האומר משקלי עלי
  6. שום היתומים
  7. אין מקדישין
  8. המקדיש שדהו
  9. המוכר שדהו


משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין