מסכת מעשר שני איז די אכטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות. זי באהאנדלט די דינים פון מעשר שני, און אויך כרם רבעי.

נעמען פון די פרקים (קאפיטלאך) אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. מעשר שני (אין מוכרין אותו)
  2. מעשר שני (ניתן לאכילה)
  3. לא יאמר
  4. המוליך פירות
  5. כרם רבעי
משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין