מסכת קידושין איז די זיבעטע (און לעצטע) מסכתא אין סדר נשים (דער דריטער סדר אין משניות). די מסכתא איז עוסק אין דעם ענין וויאזוי א מאן קען האבן א קנין קידושין אין א פרוי. די מסכתא האט א גמרא אין בבלי (81 בלאט) און ירושלמי.

נעמען פון די פרקים (קאפיטלעך) אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. האשה נקנית - וויאזוי א מאן קען שאפן א קנין אין א פרוי; אויך דינים פון עבד כנעני און אלע ערליי קניָנים.
  2. האיש מקדש - וועגן מקדש זיין דורך א שליח, און בכלל ענינים פון שליחות.
  3. האומר
  4. עשרה יוחסין
משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין