מסכת תמורה איז די זעקסטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום איינטוישן א קרבן.

די מסכתא האט א גמרא פון תלמוד בבלי (34 בלאט).

נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. הכל ממירין
  2. יש בקרבנות
  3. אלו קדשים
  4. ולד חטאת
  5. כיצד מערימין
  6. כל האסורין
  7. יש בקדשי מזבח


משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין