סדר טהרות איז כולל 12 מסכתות. טהרות איז טייטש ריינע זאכן, די מסכתות אין דעם סדר האבן צו טון מיט דינים פון טומאה און טהרה.

דער סדר איז צעטיילט אין די פאלגנדע 12 מסכתות:

אין סדר טהרות איז נישט דא קיין גמרא נאר בבלי אויף מסכת נדה.

דרויסנדיגע פארבינדונגעןרעדאַקטירן

משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין