מסכת נדה איז די זיבעטע מסכתא פון סדר טהרות אין משניות, מיט צען פרקים.

די מסכתא האנדלט ארום די דינים פון נדה און טומאת נדה, וואס שטייט אין דער תורה, און וויאזוי מען ווערט טהור פון דער טומאה. א פרוי ווערט טמא, א נידה, ווען ס'הייבט אן ביי איר דער וסת.

אנדערש ווי רוב מסכתות אין סדר טהרות, די הלכות אין מסכת נידה זענען רעלעוואנט אויך היינט, כאטש עס שטייט נישט קיין בית המקדש און ביי אונז איז נישט נוהג די דינים פון טומאה וטהרה.

נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. שמאי
  2. כל היד
  3. המפלת חתיכה
  4. בנות כותים
  5. יוצא דופן
  6. בא סימן
  7. דם הנדה
  8. הרואה כתם
  9. האשה שהיא עושה
  10. תנוקת


משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין