תקופה פון די זוגות: פון שמעון הצדיק, ג' אלפים תמ"ח - ביז שמעיה און אבטליון, ג' אלפים תשכ"ח

תנא ספעציעלע
אפמערקונג
סדר הקבלה
רמב"ם
דור פון
תנאים / זוגות
קבלה מסיני
אברבנאל
יאר דערמאנט אין
סדר הדורות
דערמאנט אין
משניות
מקבל געווען פון
אבטליון נשיא
גר
(6) זעקסטע
חבורה
(4) פערטן
דור זוגות
קבלה (32 ל"ב) ג' אלפים תשכ"ב אנפ. נשיאות
ג' אלפים תשכ"ח ענד. נשיאות
(5) מאל יהודה בן טבאי
שמעון בן שטח
אדמון דייני גזירות (6) זעקסטע
חבורה
(4) פערטן
דור זוגות
קבלה (32 ל"ב) ג' אלפים תשכ"ב תקופה (17) מאל
אליהועיני בן הקוף כהן גדול (5) פינפטע
חבורה
(3) דריטן
דור זוגות
קבלה (31 ל"א) ג' אלפים תרכ"א תקופה (1) מאל
אלעזר בן חרסום כהן גדול (2) צווייטע
חבורה
דור פאר
די זוגות
קבלה (28 כ"ח) ג' אלפים ת"ס תקופה נישט אין משניות
אנטיגנוס איש סוכו (2) צווייטע
חבורה
דור פאר
די זוגות
קבלה (28 כ"ח) ג' אלפים ת"ס אמפ. נשיאות (1) מאל שמעון הצדיק
רבי דוסא בן הרכינס (1) ערשטע
חבורה
שיורי אנשי
כנסת הגדולה
קבלה (27 כ"ז) ג' אלפים תמ"ח תקופה
(אריכת ימים 400 יאר)
(15) מאל יחזקאל הנביא
ברוך בן נריה
חוני המעגל (5) פינפטע
חבורה
(3) דריטן
דור זוגות
קבלה (31 ל"א) ג' אלפים תרכ"א תקופה
ג' אלפים תרצ"ז אומגעקומען
(2) מאל
חנן בן אבישלום דייני גזירות (6) זעקסטע
חבורה
(4) פערטן
דור זוגות
קבלה (32 ל"ב) ג' אלפים תשכ"ב תקופה (6) מאל
יהודה בן טבאי נשיא
(אב בית דין)
(5) פינפטע
חבורה
(3) דריטן
דור זוגות
קבלה (31 ל"א) ג' אלפים תרכ"א אנפ. נשיאות (3) מאל יהושע בן פרחיה
נתאי הארבלי
יהושע בן פרחיה נשיא (4) פערטע
חבורה
(2) צווייטן
דור זוגות
קבלה (30 ל') ג' אלפים תק"ס אנפ. נשיאות
ג' אלפים תש"ד צוריק געקומען
(3) מאל יוסי בן יועזר איש צרדה
יוסי בן יוחנן איש ירושלים
יוחנן כהן גדול
יוחנן בן מתתיהו
כהן גדול (4) פערטע
חבורה
(2) צווייטן
דור זוגות
קבלה (30 ל') ג' אלפים תק"ס אנפ. נשיאות (3-4) מאל
יוסי בן יוחנן איש ירושלים אב בית דין
איש האשכולות
(3) דריטע
חבורה
(1) ערשטן
דור זוגות
קבלה (29 כ"ט) ג' אלפים ת"ק אנפ. נשיאות (4) מאל אנטיגנוס איש סוכו,
(שמעון הצדיק)
יוסי בן יועזר איש צרדה נשיא, כהן
איש האשכולות
(3) דריטע
חבורה
(1) ערשטן
דור זוגות
קבלה (29 כ"ט) ג' אלפים ת"ק אנפ. נשיאות (6) מאל אנטיגנוס איש סוכו,
(שמעון הצדיק)
רבי מיאשא (6) זעקסטע
חבורה
(4) פערטן
דור זוגות
קבלה (32 ל"ב) ג' אלפים תשכ"ב תקופה (1) מאל אבא
נתאי הארבלי אב בית דין (4) פערטע
חבורה
(2) צווייטן
דור זוגות
קבלה (30 ל') ג' אלפים תק"ס אמפ. נשיאות (3) מאל יוסי בן יועזר איש צרדה
יוסי בן יוחנן איש ירושלים
עקביא בן מהללאל (6) זעקסטע
חבורה
(4) פערטן
דור זוגות
קבלה (32 ל"ב) ג' אלפים תשכ"ב תקופה (13) מאל
שמעון בן שטח אב בית דין
(נשיא)
(5) פינפטע
חבורה
(3) דריטן
דור זוגות
קבלה (31 ל"א) ג' אלפים תרכ"א אנפ. נשיאות (5) מאל יהושע בן פרחיה
נתאי הארבלי
שמעון הצדיק כהן גדול (1) ערשטע
חבורה
שיורי אנשי
כנסת הגדולה
קבלה (27 כ"ז) ג' אלפים תמ"ח אנפ. נשיאות (3) מאל יחזקאל הנביא
ברוך בן נריה
שמעיה נשיא (6) זעקסטע
חבורה
(4) פערטן
דור זוגות
קבלה (32 ל"ב) ג' אלפים תשכ"ב אנפ. נשיאות
ג' אלפים תשכ"ח ענד. נשיאות
(5) מאל יהודה בן טבאי
שמעון בן שטח
 • נישט דערמאנט אין רמב"ם
תנא ספעציעלע
אפמערקונג
סדר הקבלה
רמב"ם
דור פון
תנאים / זוגות
קבלה מסיני
אברבנאל
יאר דערמאנט אין
סדר הדורות
דערמאנט אין
משניות
מקבל געווען פון
אבא * (1) מאל [1]
אבא אלעזר * *
אבא אלעזר בן דולעאי * (1) מאל [2]
אבא שאול (8) אכטע
חבורה
(2) צווייטן
דור תנאים
(20) מאל רבן יוחנן בן זכאי
אבא שאול בן בטנית * (7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (34 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח תקופה (2) מאל
אבטולמוס * (1) מאל [3]
אונקלוס הגר * * רבי אליעזר
רבי יהושע
רבי אליעזר בן דגלאי * (1) מאל [4]
רבי אליעזר בן הורקנוס
רבי אליעזר הגדול
ראש ישיבה * (8) אכטע
חבורה
(3) דריטן
דור תנאים
קבלה (38 ל"ח) ג' אלפים תתל"ג תקופה (193) מאל רבן יוחנן בן זכאי
שמאי הזקן
רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי * (10) צענטע
חבורה
(5) פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א תקופה (659) מאל
רבי אליעזר בן יעקב (8) אכטע
חבורה
(2) צווייטן
דור תנאים
(41) מאל
רבי אליעזר המודעי (8) אכטע
חבורה
(3) דריטן
דור תנאים
קבלה (38 ל"ח) ג' אלפים תתל"ג תקופה (1) מאל רבן יוחנן בן זכאי
רבי אלעאי * (9) ניינטע
חבורה
(4) פערטן
דור תנאים
(1) מאל
רבי אלעזר בן דמא (8) אכטע
חבורה
* רבי ישמעאל
רבי אלעזר בן חנניא בן חזקיה בן גרון * *
רבי אלעזר בן יהודה
איש ברתותא
* (10) צענטע
חבורה
(4) פערטן
דור תנאים
(1) מאל
רבי אלעזר בר יוסי * *
רבי אלעזר בן מתיא * (1) מאל [5]
רבי אלעזר בן עזריה (9) ניינטע
חבורה
(4) פערטן
דור תנאים
(43) מאל
רבי אלעזר בן ערך (8) אכטע
חבורה
(8) מאל
רבי אלעזר בן פילא * (1) מאל [6]
רבי אלעזר בן פרטא (8) אכטע
חבורה
(2) צווייטן
דור תנאים
(1) מאל
רבי אלעזר ברבי צדוק (8) אכטע
חבורה
(2) צווייטן
דור תנאים
(20) מאל
[[רבי אלעזר בן שמוע
רבי אלעזר (סתם)]]
עשרה הרוגי מלכות (10) צענטע
חבורה
(5) פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א תקופה (55) מאל רבי עקיבא
רבי אלעזר ברבי שמעון (11) עלפטע
חבורה
(6) זעקסטן
דור תנאים
קבלה (40 מ') ג' אלפים תתק"י תקופה (3) מאל רבי שמעון בר יוחאי
רבי אלעזר המודעי (9) ניינטע
חבורה
(4) פערטן
דור תנאים
קבלה (38 ל"ח) ג' אלפים תת"ם תקופה (1) מאל
רבי אלעזר הקפר * (11) עלפטע
חבורה
(6) זעקסטן
דור תנאים
קבלה (40 מ') ג' אלפים תתק"י תקופה (1) מאל
רבי אלעזר חסמא (9) ניינטע
חבורה
(4) פערטן
דור תנאים
(6) מאל רבי יהושע בן חנניה
בבא בן בוטא (7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (34 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח תקופה (1) מאל שמאי הזקן
רבן גמליאל
בנו של רבי יהודה הנשיא
(11) עלפטע
חבורה
(1) מאל [7]
רבן גמליאל הזקן נשיא (7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (35 ל"ה) ג' אלפים תשס"ח אנפ. נשיאות
ג' אלפים תשפ"ח גלות יבנה
ג' אלפים תת"י ענד. נשיאות
(9) מאל שמעון בן הלל זיין פאטער
הלל הזקן זיין זיידע
רבן גמליאל פון יבנה נשיא (8) אכטע
חבורה
(3-4) דריטן-פערטן
דור תנאים
קבלה (38 ל"ח) ג' אלפים תתל"ג אנפ. נשיאות
ג' אלפים תתפ"א ענד. נשיאות
(110) מאל רבן שמעון בן גמליאל הזקן זיין פאטער
דוסתאי איש כפר יתמה * (1) מאל [8]
רבי דוסתאי ברבי ינאי * (2) מאל [9] רבי מאיר
הורקנוס *
הלל הזקן נשיא (7) זיבטע
חבורה
(5) פינפטן דור זוגות
(1) ערשטן דור תנאים
קבלה (33 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח אנפ. נשיאות
ג' אלפים תשס"ח ענד. נשיאות
(19) מאל שמעיה
אבטליון
רבי זכריה בן הקצב * (3) מאל [10]
זכריה בן קבוטל * (1) מאל [11]
רבי חוצפית המתורגמן עשרה הרוגי מלכות (10) צענטע
חבורה
(3) דריטן
דור תנאים
(1) מאל
רבי חלפתא איש כפר חנניה
אבא חלפתא איש כפר חנניה
* (11) עלפטע
חבורה
(6) זעקסטן
דור תנאים
קבלה (40 מ') ג' אלפים תתק"י תקופה (1) מאל
רבי חנינא בן אנטיגנוס כהן (8) אכטע
חבורה
(2) צווייטן
דור תנאים
(13) מאל
רבי חנינא בן גמליאל
רבי חנניא בן גמליאל
* (8) אכטע
חבורה
(4-5) פערטן-פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א תקופה (6) מאל
רבי חנינא בן דוסא מלומד בניסים (8) אכטע
חבורה
(2) צווייטן
דור תנאים
(3) מאל
רבי חנינא סגן הכהנים (8) אכטע
חבורה
(2) צווייטן
דור תנאים
(12) מאל
חנמאל המצרי כהן גדול * (7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (34 ל"ג) ג' אלפים תשס"ח תקופה (1) מאל
רבי חנניא איש אונו (9) ניינטע
חבורה
(1) מאל
חנניה בן חזקיה
חנניה בן חזקיה בן גרון
(7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (34 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח תקופה (1) מאל
רבי חנניא בן חכינאי עשרה הרוגי מלכות (8) אכטע
חבורה
(3) מאל
רבי חנניא בן עקשיא * (2) מאל
רבי חנניא בן תרדיון עשרה הרוגי מלכות (8) אכטע
חבורה
(2) מאל
רבי טרפון (9) ניינטע
חבורה
(65) מאל
ידוע הבבלי * (1) מאל [12]
רבי יהודה בן אבא (8) אכטע
חבורה
*
רבי יהודה ברבי אלעאי (10) צענטע
חבורה
(5) פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א תקופה (659) מאל רבי עקיבא
רבי יהודה בן בבא * (8) מאל
רבי יהודה בן בתירא (7) זיבטע
חבורה
(5) פינפטן דור זוגות
(1) ערשטן דור תנאים
קבלה (33 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח תקופה (18) מאל
יהודה בן תימא (9) ניינטע
חבורה
(1) מאל [13]
יהודה הכהן * (1) מאל [14]
רבי יהודה הנשיא רבי
נשיא
(11) עלפטע
חבורה
(6) זעקסטן
דור תנאים
קבלה (40 מ') ג' אלפים תתק"י אנפ. נשיאות
ג' אלפים תתקע"ט ענד. נשיאות
() מאל רבן שמעון בן גמליאל זיין פאטער
רבי מאיר, רבי יוסי, רבי יהודה
רבי אלעזר בן שמוע
רבי שמעון בן יוחאי
רבי יהושע בן בתירא * (4) מאל [15]
יהושע בן גמלא כהן גדול * (1) מאל [16]
רבי יהושע בן הורקנוס * (1) מאל [17]
רבי יהושע בן חנניה * (8) אכטע
חבורה
(3) דריטן
דור תנאים
קבלה (38 ל"ח) ג' אלפים תתל"ג תקופה (191) מאל רבן יוחנן בן זכאי
רבי יהושע בן לוי * (2) מאל [18]
רבי יהושע בן מתיא * (1) מאל [19]
רבי יהושע בן קרחה (9) ניינטע
חבורה
(5) פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א תקופה (4) מאל
רבי יוחנן בן בג בג (7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (34 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח תקופה (1) מאל
רבי יוחנן בן ברוקה (9) ניינטע
חבורה
(12) מאל
רבי יוחנן בן גודגדא (9) ניינטע
חבורה
(3) מאל [20]
רבן יוחנן בן זכאי נשיא (8) אכטע
חבורה
(2) צווייטן
דור תנאים
קבלה (37 ל"ז) ג' אלפים תשי"ג געבוירן
ג' אלפים תשצ"ג ראש ישיבה
ג' אלפים תתכ"ח אנפ. נשיאות
ג' אלפים תתל"ג ענד. נשיאות
(26) מאל הלל הזקן
רבי יוחנן בן החורנית
רבי יוחנן בן החורני
(7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (34 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח תקופה (1) מאל
רבי יוחנן בן יהושע
בן חמיו של רבי עקיבא
* (1) מאל [21]
רבי יוחנן בן מתיא * (1) מאל [22]
רבי יוחנן בן נורי * (43) מאל
רבי יוחנן הסנדלר (10) צענטע
חבורה
(4) מאל [23]
רבי יונתן (11) עלפטע
חבורה
(1) מאל [24]
יונתן בן עוזיאל תרגום יונתן * (2) צווייטן דור תנאים קבלה (34 ל"ג) ג' אלפים תשס"ח תקופה * הלל הזקן
רבי יוסי בן דורמסקית * (1) מאל [25] רבי אליעזר
רבי יוסי בן החוטף האפרתי * (1) מאל
יוסי בן חוני * (1) מאל [26]
רבי יוסי
רבי יוסי בן חלפתא
(10) צענטע
חבורה
(5) פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א תקופה (364) מאל רבי עקיבא
יוסי בן חנן
אבא יוסי בן חנן
* (1) מאל [27]
רבי יוסי בר יהודה * (12) מאל
רבי יוסי בר יהודה
איש כפר הבבלי
* (1) מאל [28]
רבי יוסי בן משולם * (3) מאל [29]
רבי יוסי בן קיסמא * (1) מאל [30]
רבי יוסי הגלילי (10) צענטע
חבורה
(27) מאל
רבי יוסי הכהן חסיד (8) אכטע
חבורה
(6) מאל [31] רבן יוחנן בן זכאי
רבי ינאי * (1) מאל [32]
רבי יעקב * (1) מאל [33]
רבי יקים איש הדר * (1) מאל [34]
רבי ישמעאל (9) ניינטע
חבורה
(90) מאל
רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול (8) אכטע
חבורה
*
רבי ישמעאל בנו של
רבי יוחנן בן ברוקה
(9) ניינטע
חבורה
(3) מאל [35]
רבי ישמעאל בן רבי יוסי (11) עלפטע
חבורה
(1) מאל [36]
ישמעאל בן פיאבי כהן גדול (7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (34 ל"ג) ג' אלפים תשס"ח תקופה (1) מאל
רבי לויטס איש יבנה * (1) מאל [37]
רבי מאיר ראש ישיבה (10) צענטע
חבורה
(5) פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א תקופה (356) מאל רבי עקיבא
רבי ישמעאל
מנחם אב בית דין (7) זיבטע
חבורה
(5) פינפטן דור זוגות
(1) ערשטן דור תנאים
קבלה (33 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח אנפ. נשיאות (2) מאל [38]
רבי מנחם * (1) מאל [39]
מנחם בן סגנאי * (1) מאל [40]
רבי מתיא בן חרש * (3) מאל [41]
רבי מתיא בן שמואל * (1) מאל [42]
רבי נהוראי * (4) מאל [43]
נחום הלבלר (7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (34 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח תקופה (1) מאל רבי מיאשא
נחום המדי * (5) מאל [44]
רבי נחוניא * (4) מאל [45]
רבי נחוניא בן אלינתן
איש כפר הבבלי
* (1) מאל [46]
רבי נחוניא בן גודגדא * (1) מאל [47]
רבי נחוניא בן הקנה (7) זיבטע
חבורה
(5) פינפטן דור זוגות
(1) ערשטן דור תנאים
קבלה (33 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח תקופה (2) מאל
רבי נחמיה * (20) מאל
רבי נחמיה איש בית דלי * (2) מאל [48]
רבי נתן (10) צענטע
חבורה
(2) מאל
רבי עקיבא (9) ניינטע
חבורה
(335) מאל
רבי פפייס (7) זיבטע
חבורה
(7) מאל
רבי צדוק (8) אכטע
חבורה
(20) מאל
שמאי הזקן אב בית דין (7) זיבטע
חבורה
(5) פינפטן דור זוגות
(1) ערשטן דור תנאים
קבלה (33 ל"ג) ג' אלפים תשכ"ח אנפ. נשיאות (22) מאל שמעיה
אבטליון
שמואל הקטן (8) אכטע
חבורה
(1) מאל
שמעון אחי עזריא * (2) מאל [49]
רבי שמעון איש המצפה * (1) מאל [50]
רבי שמעון בן אלעזר (11) עלפטע
חבורה
(8) מאל
רבי שמעון בן בתירא * (1) מאל [51]
רבן שמעון בן גמליאל נשיא (8) אכטע
חבורה
(4-5) פערטן-פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א אנפ. נשיאות
ג' אלפים תתק"י ענד. נשיאות
(108) מאל רבן גמליאל פון יבנה זיין פאטער
רבן שמעון בן גמליאל הזקן נשיא
עשרה הרוגי מלכות
(8) אכטע
חבורה
(2) צווייטן
דור תנאים
קבלה (36 ל"ו) ג' אלפים תת"י אנפ. נשיאות
ג' אלפים תתכ"ח אומגעקומען
(2) מאל רבן גמליאל הזקן זיין פאטער
שמעון בן הלל נשיא (7) זיבטע
חבורה
(1) ערשטן
דור תנאים
קבלה (34 ל"ד) ג' אלפים תשס"ח אנפ. נשיאות * הלל הזקן
רבי שמעון בן הסגן * (3) מאל [52]
רבי שמעון בן זומא (10) צענטע
חבורה
(7) מאל
רבי שמעון בן חלפתא * (1) מאל [53]
רבי שמעון בן יהודה * (4) מאל [54]
רבי שמעון בר יוחאי ספר הזהר (11) עלפטע
חבורה
(5) פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א תקופה (400) מאל רבי עקיבא
רבי שמעון בן מנסיא * (3) מאל [55]
רבי שמעון בן ננס (9) ניינטע
חבורה
(5) מאל
רבי שמעון בן נתנאל (8) אכטע
חבורה
(5) מאל [56] רבן יוחנן בן זכאי
רבי שמעון בן עזאי (10) צענטע
חבורה
(28) מאל
רבי שמעון בן עקשיא * (1) מאל [57]
רבי שמעון בר רבי (11) עלפטע
חבורה
(1) מאל [58]
רבי שמעון שזורי *(10) צענטע
חבורה
(5) פינפטן
דור תנאים
קבלה (39 ל"ט) ג' אלפים תתפ"א תקופה (8) מאל
שמעון התימני * (3) מאל [59]

רעפערענצן

רעדאַקטירן
 1. פאה פ"ב מ"ו
 2. מקוואות פ"ב מ"י
 3. עירובין פ"ג מ"ד
 4. תמיד פ"ג מ"ח
 5. יבמות פ"י מ"ג
 6. טהרות פ"ז מ"ט
 7. אבות פ"ב מ"ב
 8. ערלה פ"ב מ"ה
 9. עירובין פ"ה מ"ו, אבות פ"ג מ"ח
 10. כתובות פ"ב מ"ט, סוטה פ"ה מ"א, עדיות פ"ח מ"ב
 11. יומא פ"א מ"ו
 12. בבא מציעא פ"ז מ"ט
 13. עדיות פ"ח מ"ב
 14. עדיות פ"ח מ"ב
 15. שבת פי"ב מ"ה, יבמות פ"ח מ"ד, עדיות פ"ח מ"א, פרה פ"ב מ"ה
 16. יבמות פ"ו מ"ד
 17. סוטה פ"ה מ"ה
 18. אבות פ"ו מ"ב, עוקצין פ"ג מי"ב
 19. עדיות פ"ב מ"ד
 20. חגיגה פ"ב מ"ז, יבמות פי"ד מ"ב, גיטין פ"ה מ"ה
 21. ידים פ"ג מ"ה
 22. בבא מציעא פ"ז מ"א
 23. יבמות פי"ב מ"ה, כתובות פ"ה מ"ד, אבות פ"ד מי"א, כלים פ"ה מ"ה
 24. אבות פ"ד מ"ט
 25. ידים פ"ד מ"ג
 26. זבחים פ"א מ"ב
 27. מדות פ"ב מ"ו
 28. אבות פ"ד מ"כ
 29. תרומות פ"ד מ"ז, בכורות פ"ג מ"ג, פ"ו מ"א
 30. אבות פ"ו מ"ט
 31. עדיות פ"ח מ"ב, אבות פ"ב מ"ח (2X), פ"ב מ"ט (2X), פ"ב מי"ב
 32. אבות פ"ד מט"ו
 33. אבות פ"ד מט"ז
 34. עדיות פ"ז מ"ה
 35. בבא קמא פ"י מ"ב, סנהדרין פי"א מ"א, אבות פ"ד מ"ה
 36. אבות פ"ד מ"ז
 37. אבות פ"ד מ"ד
 38. חגיגה פ"ב מ"ב (2X)
 39. יומא פ"ד מ"ד
 40. עדיות פ"ז מ"ח
 41. יומא פ"ח מ"ו (2X), אבות פ"ד מט"ו
 42. תמיד פ"ג מ"ב
 43. נזיר פ"ט מ"ה (2X), קידושין פ"ד מי"ד, אבות פ"ד מי"ד
 44. שבת פ"ב מ"א, נזיר פ"ה מ"ד (3X), בבא בתרא פ"ה מ"ב
 45. עדיות פ"ו מ"ג
 46. עדיות פ"ו מ"ב
 47. עדיות פ"ז מ"ט
 48. יבמות פט"ז מ"ז, עדיות פ"ח מ"ח
 49. זבחים פ"א מ"ב , טהרות פ"ח מ"ז
 50. פאה פ"ב מ"ו
 51. עדיות פ"ח מ"א
 52. שקלים פ"ח מ"ה, כתובות פ"ב מ"ח, מנחות פי"א מ"ט
 53. עוקצין פ"ג מי"ב
 54. מעשר שני פ"ג מ"ג, מכות פ"ג מ"ו, שבועות פ"א מ"ה, נגעים פ"י מ"ח
 55. חגיגה פ"א מ"ז, אבות פ"ו מ"ח(2) מאל
 56. אבות פ"ב מ"ח (2X), פ"ב מ"ט (2X), פ"ב מי"ג
 57. קינים פ"ג מ"ו
 58. מכות פ"ג מט"ו
 59. חגיגה פ"ג מ"ז, יבמות פ"ד מי"ג, ידים פ"א מ"ג