מסכת עבודה זרה איז די אכטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די מסכתא האנדלט איבער די איסור קירוב צו געצן-דינער און די יסודות פון איסור והיתר.

עס האט 5 פרקים און 76 דפים.


נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. לפני אידיהן
  2. אין מעמידין
  3. כל הצלמים
  4. רבי ישמעאל
  5. השוכר את הפועל

אינהאלט פון די מסכתארעדאַקטירן

משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין