מסכת פרה איז די פערטער מסכתא פון סדר טהרות אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום ווי אזוי מען מאכט און ניצט א פרה אדומה. די מסכתא האט משניות און תוספתא אבער קיין גמרא, נישט אין בבלי און נישט אין ירושלמי.

די מסכתא האט 12 פרקים.

 1. רבי אליעזר
 2. רבי אליעזר
 3. שבעת ימים
 4. פרת חטאת
 5. המביא
 6. המקדש
 7. חמשה
 8. שנים
 9. צלוחית
 10. כל הראוי
 11. צלוחית שהניחה
 12. האזוב

וועבלינקעןרעדאַקטירן


אינהאלט פון דער מסכתארעדאַקטירן

משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין