מסכת ערלה איז די צענטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות, מיט דריי פרקים. זי האט א גמרא אין ירושלמי אבער נישט אין בבלי.

פרקי המסכת במשנהרעדאַקטירן

נעמען פון די פרקים (קאפיטלעך) אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. הנוטע - איז עוסק בעיקר אין וועלכע ביימער איז חל דער איסור פון ערלה.
  2. התרומה - איז עוסק אין דיני תערובת.
  3. בגד - איז עוסק אין דעם איסור הנאה של ערלה.די לעצטע משנה רעדט וועגן כלאי הכרם און דעם איסור חדש אין ארץ ישראל און חוץ לארץ.
משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין