מסכת ביכורים איז די עלפטע און לעצטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות. די מסכתא באהאנדלט די הלכות פֿון ברענגען ביכורים פֿון די שבעת המינים. זי האט א גמרא אין ירושלמי.

נעמען פון די פרקים (קאפיטלעך) אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. יש מביאין
  2. התרומה
  3. כיצד
  4. אנדרוגינוס
משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין