מסכת סנהדרין איז די פערטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות, די מסכתא רעדט בעיקר ארום פון די אידישע משפטים. זי האט 11 פרקים.

די מסכתא האט גמרא אין סיי תלמוד בבלי סיי תלמוד ירושלמי.

נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

 1. דיני ממונות בשלשה
 2. כהן גדול
 3. זה בורר מוכר יותר בשם זבל"א (ראשי תבות של זה בורר לו אחד)
 4. אחד דיני ממונות
 5. היו בודקין
 6. נגמר הדין
 7. ארבע מיתות
 8. בן סורר ומורה
 9. הנשרפין
 10. אלו הן הנחנקין
 11. חלק

אינהאלט פון דער מסכתארעדאַקטירן

מסכת סנהדרין אנטהאלט די סדרי משפטים און בעיקר די סדרי דיני נפשות, אויכט די סוגיות ווער ס'איז ראוי צו זיין א דיין, וויאזוי אויסצופארשן די עדים, וואספארע שטראף מען איז גוזר פאר וועלכע עבירה.


משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין