אבא שאול איז געווען א תנא, וואס ווערט אראפ געברענגט צוואנציג מאל אין דער משנה.

זיין צייט רעדאַקטירן

אבא שאול איז געווען פון צוויטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.[1]

ס'ווייזט אויס פון דער משנה אז אבא שאול האט נאך געזען דעם בית המקדש.[2]

זיינע רבי'ס רעדאַקטירן

אבא שאול זאגט נאך פון רבן יוחנן בן זכאי.[3]

איבער אים רעדאַקטירן

אבא שאול איז געווען דער העכסטער מענטש פון זיין דור.[4]

אין משניות רעדאַקטירן

 • מסכת פאה פרק ח' משנה ה', ”ושאר כל הפירות, אמר אבא שאול, כדי שימכרם, ויקח בהם מזון שתי סעודות”
 • מסכת כלאים פרק ב' משנה ג', ”וכמה יהא חורש, וכו', אבא שאול אומר, כדי שלא ישייר רובע לבית סאה”
 • מסכת שבת פרק כ"ג משנה ג', ”כלל אמר אבא שאול, כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו”
 • מסכת שקלים פרק ד' משנה ב', אבא שאול אומר, כבש פרה כהנים גדולים עושין אותו משל עצמן”
 • מסכת ביצה פרק ג' משנה ח', אבא שאול אומר, אף במועד עושה כן, מפני ברורי המדות”
 • מסכת כתובות פרק ז' משנה ו', ”ואיזוהי דת יהודית, וכו', אבא שאול אומר, אף המקללת יולדיו בפניו”
 • מסכת נדרים פרק ו' משנה ו', אבא שאול אומר, הנודר מן הגבינה, אסור בה, בין מלוחה בין טפילה”
 • מסכת גיטין פרק ה' משנה ו', ”אפוטרופוס, שמנהו אבי יתומים, ישבע, מנהו בית דין לא ישבע, אבא שאול אומר, חלוף הדברים”
 • מסכת קידושין פרק ד' משנה ד', אבא שאול היה קורא לשתוקי, בדוקי”
 • מסכת בבא מציעא פרק ד' משנה י"ב,, ”לא יבר את הגריסין, דברי אבא שאול, וחכמים מתירין”
 • מסכת בבא מציעא פרק ו' משנה ז', אבא שאול אומר, מותר לאדם להשכיר משכונו של עני, וכו', מפני שהוא כמשיב אבידה”
 • מסכת בבא בתרא פרק ב' משנה ז', אבא שאול אומר, כל אילן סרק חמישים אמה”
 • מסכת בבא בתרא פרק ב' משנה י"ג, אבא שאול אומר, כל אילן סרק כנגד המשקולת”
 • מסכת סנהדרין פרק י' משנה א', אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו”
 • מסכת מכות פרק ב' משנה ב', אבא שאול אומר, מה חטבת עצים רשות, יצא האב המכה את בנו, וכו'”
 • מסכת אבות פרק ב' משנה ח', אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהםף ורבי אלעזר בכף שניה, מכריע את כלם”
 • מסכת מנחות פרק ח' משנה ג', ”תקועה אלפא לשמן, אבא שאול, שניה לה רגב בעבר הירדן”
 • מסכת מנחות פרק י"א משנה ה', אבא שאול אומר, שם היו נותנין שני בזכי לבונה של לחם הפנים”
 • מסכת מדות פרק ב' משנה ה', אבא שאול אומר, שם היו נותנין יין ושמן”
 • מסכת מדות פרק ה' משנה ד', אבא שאול אומר, לשכת כהן גדול”


רעפרענצען רעדאַקטירן

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. מדות פ"ב מ"ה
 3. אבות פ"ב מ"ח
 4. נדה כ"ד ע"ב