אבא שאול איז געווען א תנא, וואס ווערט אראפ געברענגט צוואנציג מאל אין דער משנה.

זיין צייט רעדאַקטירן

אבא שאול איז געווען פון צוויטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.[1]

ס'ווייזט אויס פון דער משנה אז אבא שאול האט נאך געזען דעם בית המקדש.[2]

זיינע רבי'ס רעדאַקטירן

אבא שאול זאגט נאך פון רבן יוחנן בן זכאי.[3]

איבער אים רעדאַקטירן

אבא שאול איז געווען דער העכסטער מענטש פון זיין דור.[4]

אין משניות רעדאַקטירן

 • מסכת פאה פרק ח' משנה ה', ”ושאר כל הפירות, אמר אבא שאול, כדי שימכרם, ויקח בהם מזון שתי סעודות”
 • מסכת כלאים פרק ב' משנה ג', ”וכמה יהא חורש, וכו', אבא שאול אומר, כדי שלא ישייר רובע לבית סאה”
 • מסכת שבת פרק כ"ג משנה ג', ”כלל אמר אבא שאול, כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו”
 • מסכת שקלים פרק ד' משנה ב', אבא שאול אומר, כבש פרה כהנים גדולים עושין אותו משל עצמן”
 • מסכת ביצה פרק ג' משנה ח', אבא שאול אומר, אף במועד עושה כן, מפני ברורי המדות”
 • מסכת כתובות פרק ז' משנה ו', ”ואיזוהי דת יהודית, וכו', אבא שאול אומר, אף המקללת יולדיו בפניו”
 • מסכת נדרים פרק ו' משנה ו', אבא שאול אומר, הנודר מן הגבינה, אסור בה, בין מלוחה בין טפילה”
 • מסכת גיטין פרק ה' משנה ו', ”אפוטרופוס, שמנהו אבי יתומים, ישבע, מנהו בית דין לא ישבע, אבא שאול אומר, חלוף הדברים”
 • מסכת קידושין פרק ד' משנה ד', אבא שאול היה קורא לשתוקי, בדוקי”
 • מסכת בבא מציעא פרק ד' משנה י"ב,, ”לא יבר את הגריסין, דברי אבא שאול, וחכמים מתירין”
 • מסכת בבא מציעא פרק ו' משנה ז', אבא שאול אומר, מותר לאדם להשכיר משכונו של עני, וכו', מפני שהוא כמשיב אבידה”
 • מסכת בבא בתרא פרק ב' משנה ז', אבא שאול אומר, כל אילן סרק חמישים אמה”
 • מסכת בבא בתרא פרק ב' משנה י"ג, אבא שאול אומר, כל אילן סרק כנגד המשקולת”
 • מסכת סנהדרין פרק י' משנה א', אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו”
 • מסכת מכות פרק ב' משנה ב', אבא שאול אומר, מה חטבת עצים רשות, יצא האב המכה את בנו, וכו'”
 • מסכת אבות פרק ב' משנה ח', אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהםף ורבי אלעזר בכף שניה, מכריע את כלם”
 • מסכת מנחות פרק ח' משנה ג', ”תקועה אלפא לשמן, אבא שאול, שניה לה רגב בעבר הירדן”
 • מסכת מנחות פרק י"א משנה ה', אבא שאול אומר, שם היו נותנין שני בזכי לבונה של לחם הפנים”
 • מסכת מדות פרק ב' משנה ה', אבא שאול אומר, שם היו נותנין יין ושמן”
 • מסכת מדות פרק ה' משנה ד', אבא שאול אומר, לשכת כהן גדול”
חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל

רעפרענצען רעדאַקטירן

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. מדות פ"ב מ"ה
 3. אבות פ"ב מ"ח
 4. נדה כ"ד ע"ב