רבן יוחנן בן זכאי איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס און צוואנציג מאל אין משניות.

זיין צייט

רעדאַקטירן

רבן יוחנן בן זכאי איז געווען פון צוויטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

רבן יוחנן בן זכאי איז געבוירן אין יאר ג'תשי"ג און ער האט געלעבט הונדערט און צוואנציג יאר, פערציג יאר האט ער געהאנדלט, פערציג יאר האט ער באדינט זיינע רבי'ס און געלערנט פון זיי, פערציג יאר האט ער געשפייזט תורה פאר אנדערע. [2]

איבער אים

רעדאַקטירן

די חז"ל האבן גערופן רבן יוחנן בן זכאי מיטן טיטל רבן וויבאלד ער האט אוועק געשטעלט זייער אסאך תלמידים, ספעציעל און א צייט וואס די סנהדרין זענען שוין געווען אין גלות און דער שטאנד פון די תורה איז געווען אפ געשוואכט. [3]

אין משניות

רעדאַקטירן
 • מסכת שבת פרק ט"ז משנה ז', ”כופין קערה וכו', ועל עקרב דלא תישך, אמר רבי יהודה, מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, ואמר חוששני לו מחטאת”
 • מסכת שבת פרק כ"ב משנה ג', ”שובר אדם את החבית, וכו' ואם היתה נקובה לא יתן עליה שעוה, מפני שהוא ממרח, אמר רבי יהודה, מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, ואמר חוששני לו מחטאת”
 • מסכת שקלים פרק א' משנה ד', ”אמר רבי יהודה, העיד בן בוכרי ביבנה, וכו' אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לא כי, אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא, וכו'”
 • מסכת סוכה פרק ב' משנה ה', ”מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל, ולרבן גמליאל שני כותבות ודלי של מים, ואמרו העלום לסוכה, וכו'”
 • מסכת סוכה פרק ג' משנה י"ב, ”משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעה, זכר למקדש, ושיהא יום הנף כלו אסור”
 • מסכת ראש השנה פרק ד' משנה א', ”משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין, אמר רבי אלעזר לא התקין רבן יוחנן בן זכאי, אלא ביבנה לבד, וכו'”
 • מסכת ראש השנה פרק ד' משנה ג', ”משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעה, זכר למקדש, ושיהא יום הנף כלו אסור”
 • מסכת ראש השנה פרק ד' משנה ד', ”משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החודש כל היום, אמר רבי יהושע בן קרחה, ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן זכאי שאפילו ראש בית דין בכל מקום”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה א', ”שני דייני גזרות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלום, וכו', חנן אומר, תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, וכו', אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן, לא תשבע אלא בסוף”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ב', ”מי שהלך למדינת הים, ועמד אחד ופירנס את אשתו, חנן אומר איבד את מעותיו, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, וכו', אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן, הניח מעותיו על קרן הצבי”
 • מסכת סוטה פרק ה' משנה ב', ”אמר רבי יהושע, מי יגלה עפר מעיניך, רבן יוחנן בן זכאי שהיית אומר, עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי, שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא, וכו'”
 • מסכת סוטה פרק ה' משנה ה', ”אמר רבי יהושע, מי יגלה עפר מעיניך, רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל ימיך, שלא עבד איוב את המקום אלא מיראה, וכו'”
 • מסכת סוטה פרק ט' משנה ט', ”משרבו המנאפים פסקו המים המרים ורבן יוחנן בן זכאי הפסיקן”
 • מסכת סוטה פרק ט' משנה ט"ז, ”משמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה”
 • מסכת סנהדרין פרק ט' משנה ט"ז, ”כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח, מעשה ובדק בן זכאי בעקצי תאנים”
 • מסכת עדיות פרק ח' משנה ג', ”אמר רבן שמעון בן גמליאל, קבלנו עדותכם, אבל מה נעשה, שגזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בתי דינין על כך”
 • מסכת עדיות פרק ח' משנה ז', ”אמר רבי יהושע מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו, ורבו מרבו, הלכה למשה מסיני, וכו'”
 • מסכת אבות פרק ב' משנה ח', רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת, חמשה תלמידים היה לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך, הוא היה מונה שבחן, וכו'”
 • מסכת מנחות פרק י' משנה ה', ”משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהא יום הנף כלו אסור”
 • מסכת כלים פרק ב' משנה ב', רבן יוחנן בן זכאי אומר חצבים גדולים שעורן בשני לוגין”
 • מסכת כלים פרק י"ז משנה ט"ז, ”ועל כלם אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוי לי אם אומר, ואוי לי אם לא אומר”
 • מסכת ידים פרק ד' משנה ג', ”בכה רבי אליעזר ואמר וכו', מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו, ורבו מרבו, עד הלכה למשה מסיני, שעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית”
 • מסכת ידים פרק ד' משנה ו', ”אמר רבן יוחנן בן זכאי, וכי אין לנו על הפרושים אלא זו בלבד וכו'”


רעפרענצען

רעדאַקטירן

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. ר"ה ל"א ע"ב, סנהדרין מ"א א'
 3. עשרה מאמרות מאמר חקור הדין ח"ב פי"ט

פֿריערדיגער:
רבן שמעון בן גמליאל הזקן
נשיא נאָכפֿאלגער:
רבן גמליאל