אבא שאול בן בטנית איז געווען א תנא, וואס ווערט אראפ געברענגט צוויי מאל אין דער משנה.

זיין צייט

רעדאַקטירן

אבא שאול בן בטנית איז געווען פון ערשטן דור תנאים, צוזאמען מיט דעם פאטער פון רבי צדוק.[1]

אבא שאול בן בטנית האט געהאט א זון בטנית, ”אמר ליה בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרתא וכו'” (נדרים נ"ג ע"א)

איבער אים

רעדאַקטירן

אבא שאול בן בטנית האט געהאט א געוועלב אין ירושלים,[2] מיט דער צייט האט זיך אים אנגעזאמעלט דריי הונדערט קריגלן וויין פון וואס איז געבליבן אין די פעסער נאך דעם אפמעסטן פאר די קונדן, ער האט דאס ארויף געברענגט פאר די גבאים אין ירושלים, און נישט געוואלט הנאה האבן פון וואס איז נישט זיין.[3]

אין משניות

רעדאַקטירן
  • מסכת שבת פרק כ"ד משנה ה', ”ומעשה בימי אביו של רבי צדוק, ובימי אבא שאול בן בטנית שפקקו את המאור בטפיח וכו'”
  • מסכת ביצה פרק ג' משנה ח', ”מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו מערב יום טוב וכו' אבא שאול אומר אף במועד וכו'”


רעפרענצען

רעדאַקטירן
  1. שבת פכ"ד מ"ה
  2. תוספתא ביצה פ"ג ה"ו
  3. ביצה כ"ט ע"א