א ראש ישיבה פארנעמט גאר א חשובער שטעלונג ער שטייט אין שפיץ פון דער ישיבה און דאס איז א פאסטן פון כבוד און איינפליס. ביי די ליטווישע זענען זיי גלייך ווי די אדמו"רים ביי חסידים.