רבי אלעזר בן רבי צדוק, אדער רבי אליעזר בן רבי צדוק איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוואנציג מאל אין משניות. ער איז געווען א זון פון דעם גרויסן תנא רבי צדוק.


זיין צייט רעדאַקטירן

רבי אלעזר בן רבי צדוק איז געווען פון צווייטן-דריטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

ער איז געווען אין דער צייט פון רבן גמליאל פון יבנה. אין מסכת יבמות (טו:) זעט מען אז ער האט געלערנט תורה פון רבי יוחנן החורני.

איבער אים רעדאַקטירן

ס'איז פארהאן א שמועס אין די ראשונים צי רבי אלעזר בן רבי צדוק איז געווען א כהן, רש"י אין תוספות האלטן ער איז געווען א כהן, און אזוי האלט דער ספר היוחסין. דער רמב"ן אבער שלאגט אפ די ראיות,[2] און אזוי האלט דער סדר הדורות.

אין משניות רעדאַקטירן

 • מסכת פיאה פרק ב' משנה ד', ”אמר רבן גמליאל נוהגין וכו', רבי אליעזר ברבי צדוק אומר בשמו, אף לחרובין שהיו להם בכל העיר”
 • מסכת כלאים פרק ז' משנה ב', רבי אלעזר בר צדוק אומר, אם יש ביניהם, מארבע אמות ועד שמונה, הרי אלו מצטרפות, וכו', רבי מאיר אומר, וכו', רבי אלעזר בר צדוק אומר בשמו, אף על גבי הגפן אסור, ואינו מקדש”
 • מסכת שביעית פרק ב' משנה ד', רבי אלעזר בר צדוק אומר, אף משקה הוא את הנוף בשביעית, אבל לא את העיקר”
 • מסכת מעשרות פרק ד' משנה ד', רבי אלעזר ברבי צדוק מחייב, וחכמים אומרים, על החמין חייב, ועל הצונן פטור”
 • מסכת פסחים פרק ג' משנה ו', רבי אלעזר בר צדוק אומר, תרומה מלפני השבת וחמץ בזמנן”
 • מסכת פסחים פרק י' משנה ג', ”הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין, אף על פי שאין חרוסת מצוה רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, מצוה וכו'”
 • מסכת ראש השנה פרק ב' משנה ז', רבי אלעזר בר צדוק אומר, אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו, שכבר קדשוהו שמים”
 • מסכת סנהדרין פרק ז' משנה ב', ”אמר רבי אלעזר בן צדוק, מעשה בבת כהן אחת שזנתה, והקיפוה חבילי זמורות ושרפוה, וכו'”
 • מסכת עדיות פרק ב' משנה ה', רבי אלעזר בן צדוק אומר, אף במשא הזב טהורות, מפני שלא נגמרה מלאכתן”
 • מסכת מנחות פרק ט' משנה ב', רבי אליעזר בן צדוק אומר, שנתות היו בהין, עד כאן לפר, עד כאן לאיל, עד כאן לכבש, וכו'”
 • מסכת חולין פרק ג' משנה ו', רבי אליעזר בן צדוק אומר, כל עוף החולק את רגליו טמא”
 • מסכת מעילה פרק ג' משנה ז', רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, נותנין היו ממנה זקנים בלולביהן”
 • מסכת מדות פרק ג' משנה ח', ”אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה ונמנו עליה שלש מאות כהנים” ((דער גאלדענער וויינשטאק העכערן בית המקדש האט געוואויגן אסאך אז דריי הונדערט כהנים האבן אים געדארפט שלעפן.))
 • מסכת כלים פרק ב' משנה ה', רבי אלעזר בר צדוק אומר, מפני שהיא הופכת עליו את הרונקי”
 • מסכת כלים פרק ב' משנה ו', ”טטרוס רבי אלעזר בן צדוק מטהר, ורבי יוסי מטמא, וכו'”
 • מסכת מקואות פרק ב' משנה י', רבי אלעזר בן צדוק אומר, הנמדד בלוג”
 • מסכת מקואות פרק ו' משנה י', רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אם מקבל האביק כל שהוא, פסול”
 • מסכת עוקצין פרק א' משנה ', רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, טפחים, הרי אלו מטמאין, ומטמאין, ומצטרפת, וכו'”
 • מסכת עוקצין פרק ב' משנה ז, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, הלבנים מצטרפין בכרוב, מפני שהן אוכל, וכו'”


אין גמרא רעדאַקטירן

 • ער האט געזאגט: ”מדלגין היינו על ארונות של מתים” (ברכות יט: מיר זענען איבערגעשפרינגען אויף די ארונות פון טויטע כדי צו זען די קעניגן פון מלכי ישראל וכו'.)
 • ער איז געווען דער תלמיד פון רבן גמליאל וואס האט געזען די טאכטער פון נקדימון בן גוריון קלויבן גערשטן פון די מיסט פון די פערד אין דער צייט פון חורבן בית המקדש (כתובות סז.).


חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל

רעפערענצן רעדאַקטירן

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. ברכות י"ט ע"ב