תרי"ג (613) מצוות איז די צאל פון די אידישע מצוות עשה'ס און לא תעשה'ס.

יידן און יידישקייט
מנורה
מנורה
עיקרי האמונה
אמונה · שלושה עשר עיקרים
עשרת הדיברות · תורה · מצוות · משיח
הייליגע ספרים אידישע שטרעמונגען
תנ"ך · תורה
משנה · גמרא
זוהר · מדרש
שלחן ערוך
חרדים · חסידים
ארטאדאקסן
קאנסערוואטיווער
רעפארמער
הויפט פערזענלעכקייטן
אבות ואמהות · משה · דוד
נביאים · עזרא · הלל · תנאים · ריב"ז
ר' עקיבא · אמוראים · סבוראים · גאונים
ראשונים · רמב"ם · יוסף קארו · אחרונים
עבודת ה' און ימים טובים
שחרית · מוסף · מנחה · ערבית
שמע ישראל · שמונה עשרה · קריאת התורה
קידוש · ברכה · תפילות און ברכות
ראש השנה · יום כיפור · סוכות
פסח · שבועות · תשעה באב
אידיש קהילה לעבן
אויפגאבעס:
רב · דיין · חזן
גבאי · מוהל
שוחט · חברה קדישא
מוסדות:
שול · מקווה
חדר · ישיבה
כולל · בית מדרש
מקומות הקדושים
דער משכן · בית המקדש · הר הבית
כותל המערבי · מערת המכפלה
קבר רחל · קבר יוסף · קברי צדיקים
ירושלים · חברון · טבריה · צפת
מצוות און מנהגים
הלכה · תרי"ג מצוות · בית דין · תפילה
לימוד תורה · צדקה · גמילות חסדים
שמע ישראל · ברית מילה
פדיון הבן · בר מצווה · נישואין
טהרת המשפחה · לוויה · קבורה
שבעה · קדיש · חברה קדישא
זעט אויך
גיור · שומרונים · קראים · מינים
יידן · אנטיסעמיטיזם

עס זענען דא פארשידענע מיינונגען איבער די פונקטליכע חשבון, וועלכע מצוות מען קען יא אדער נישט אריינרעכענען אין די צאל פון 613 מצוות. זייער פונקטליכע חשבון איז אין: ספר המצוות להרמב"ם, ספר החינוך, סמ"ק.

די תריג מצוות זענען איינגעטיילט אין צוויי סארטן, די רמ"ח מצוות עשה קעגן די 248 גלידער פון א מענטש און די שס"ה מצוות לא תעשה קעגן די 365 אדערן פון דעם מענטש.

אויסער די תרי"ג מצוות וואס איז געשריבן אין דער תורה זענען דא נאך זיבן מצוות וואס זענען 'מדרבנן', וואס די חכמים האבן מתקן געווען. צוזאמען איז דאס 620, דאס איז דער גמטריא פון 'כתר', די אלע מצוות זענען ווי קרוין פאר אייבערשטן.

 1. מצוות פרו ורבו
 2. מצוות מילה
 3. לא לאכול את גיד הנשה
 4. מצוות קידוש החודש ועיבור השנה
 5. מצוות שחיטת הפסח
 6. מצוות אכילת בשר הפסח
 7. לא לאכול הפסח נא ומבושל
 8. לא להותיר מבשר הפסח
 9. מצוות השבתת החמץ
 10. מצוות אכילת מצה
 11. לא יימצא חמץ ברשותנו בפסח
 12. לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ
 13. לא נאכיל מן הפסח לישראל משומד
 14. לא נאכיל מן הפסח לגר משומד
 15. לא להוציא בשר הפסח חוצה
 16. לא לשבור עצם מן הפסח
 17. לא יאכל ערל מן הפסח
 18. מצוות קידוש בכורות בא"י בהמה טהורה וחמור
 19. לא לאכול חמץ בפסח והן חמישה מיני דגן
 20. לא יראה לנו חמץ בפסח
 21. מצוות סיפור יציאת מצרים
 22. מצוות פדיון פטר חמור
 23. מצוות עריפת פטר חמור אם לא רצה לפדותו
 24. לא נלך בשבת חוץ לתחום
 25. מצוות האמונה במציאות ה'
 26. לא נאמין באלוה בלתי ה' לבדו
 27. לא לעשות פסל (צלמים לסגוד להם)
 28. לא להשתחוות לעבודה זרה
 29. לא לעבוד עבודה זרה בדרך שנהוג לעבדה
 30. לא להישבע לשווא
 31. מצוות קידוש שבת בדברים
 32. לא לעשות מלאכה בשבת

33 מצוות כיבוד אב ואם 34 לא להרוג נקי 35 לא לגלות ערוות אשת איש 36 לא לגנוב נפש מישראל 37 לא להעיד בשקר 38 לא לחמוד 39 לא לעשות צורת אדם אפילו לגוי 40 לא לבנות אבני מזבח גזית 41 לא לפסוע על המזבח 42 מצוות דין עבד עברי 43 מצוות יעוד של אמה עברית 44 מצוות פדיון אמה עברית 45 לא ימכור אמה העברית 46 לא לגרוע שאר כסותה ועונה 47 מצוות בית דין להרוג בחנק המחוייב 48 לא להכות אב ואם 49 מצוות דיני קנסות 50 מצוות בית דין להרוג בסייף המחוייב 51 מצוות בית דין לדון בנזקי בהמה 52 לא לאכול שור הנסקל שנשחט 53 מצוות בית דין לדון בנזקי הבור 54 מצוות בית דין לדון גנב בתשלומין או במיתה 55 מצוות בית דין לדון בנזקי הבער, שן ורגל 56 מצוות בית דין לדון בנזקי אש 57 מצוות בית דין לדון בדין שומר חינם 58 מצוות בית דין לדון בדין טוען ונטען 59 מצוות בית דין לדון בדין נושא שכר והשוכר 60 מצוות בית דין לדון בדין השואל 61 מצוות בית דין לדון בדין מפתח 62 לא להחיות מכשפה 63 לא להונות הגר בדברים 64 לא להונות הגר בממון 65 לא לענות יתום ואלמנה 66 מצוות הלוואה לעני 67 לא נתבע חוב מעני בעת שנודע שאינו יכול לפרוע 68 לא נשית יד בין לווה למלווה בריבית 69 לא לקלל את הדיין 70 לאו דברכת ה' 71 לא לקלל הנשיא 72 לא להקדים חוקי התבואות 73 לא לאכול טריפה 74 לא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דינו 75 לא יעיד בעל עבירה 76 לא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות כשתהיה התוספת איש אחד לבד לרעות 77 לא ילמד חובה מי שלמד זכות תחילה בדיני נפשות 78 מצוות הטייה אחרי רבים 79 לא לרחם על עני בדין 80 מצוות פירוק משא 81 לא להטות משפט רשע 82 לא לחתוך הדין באומד הדעת כי אם בעדים 83 לא לקחת שוחד 84 מצוות שמיטת קרקעות (בשנה השביעית) 85 מצוות שביתת השבת 86 לא להישבע בעבודת אלילים 87 לא להדיח בני ישראל לעבוד עבודה זרה 88 מצוות חגיגה ברגלים 89 לא נשחט שה הפסח בארבעה עשר בניסן בעוד שיהיה חמץ ברשותנו עד שנוציאו 90 לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה 91 מצוות הבאת ביכורים למקדש 92 לא לבשל בשר בחלב 93 לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה 94 לא לשכון עובד אלילים בארצנו 95 מצוות בנין בית הבחירה 96 לא להוציא בדי הארון ממנו 97 מצוות סידור לחם הפנים ולבונה 98 מצוות עריכת נרות המקדש 99 מצוות לבישת בגדי כוהנים 100 לא יזח (יוסר) החושן מעל האפוד 101 לא לקרוע המעיל של הכוהנים 102 מצוות אכילת בשר חטאת ואשם 103 מצוות הקטרת קטורת 104 לא להקטיר ולהקריב במזבח הזהב שבהיכל כי אם קטורת שבכל יום 105 מצוות נתינת מחצית השקל בשנה 106 מצוות קדוש ידים ורגלים בשעות העבודה 107 מצוות משיחת כהן גדול ולמלכי בית דוד בשמן המשחה 108 לא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד 109 לא לעשות במתכונת שמן המשחה 110 לא לעשות במתכונת הקטורת 111 לא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה 112 מצוות שביתת הארץ בשנת שמיטה 113 לא לאכול בשר בחלב 114 לא יעשו בית דין משפט מוות בשבת 115 מצוות מעשה העולה 116 מצוות קורבן מנחה 117 לא להקריב שאור או דבש 118 לא להקריב קורבן בלא מלח 119 מצוות מליחת הקורבן 120 מצוות קורבן בית דין אם טעו והורו שלא כהלכה 121 מצוות קורבן חטאת ליחיד ששגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת 122 מצוות עדות 123 מצוות קורבן עולה ויורד 124 לא להבדיל בחטאת העוף 125 לא ליתן שמן זית במנחת חוטא 126 לא לתת לבונה במנחת חוטא

127 מצוות תוספת חומש לאוכל מן הקודש או מועל בו 128 מצוות קורבן אשם תלוי מי שנסתפק לו אם חטא 129 מצוות אשם וודאי 130 מצוות השבת הגזל 131 מצוות הרמת הדשן 132 מצוות הדלקת אש מעל המזבח 133 לא לכבות אש מעל המזבח 134 מצוות אכילת שיירי מנחות 135 לא לעשות שיירי מנחות 136 מצוות קורבן מנחה של כוהן גדול בכל יום 137 לא תאכל מנחת כהן 138 מצוות מעשה החטאת 139 לא לאכול מבשר חטאות הנעשין בפנים 140 מצוות מעשה האשם 141 מצוות מעשה השלמים 142 לא להותיר מבשר הקורבן התודה 143 מצוות שריפת הנותר בקדשים 144 לא לאכול פיגול 145 לא לאכול בשר קדשים שנטמאו 146 מצוות שריפת בשר קודש שנטמא 147 לא לאכול חלב 148 לא לאכול דם בהמה חיה ועוף 149 לא יכנסו הכוהנים למקדש מגודלי שיער 150 לא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים 151 לא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעות העבודה 152 לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי 153 מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה 154 לא לאכול בהמה וחיה טמאה 155 מצוות בדיקת סימני דגים 156 לא לאכול דג טמא 157 לא לאכול עוף טמא 158 מצוות בדיקת סימני חגבים 159 מצוות טומאת שמונה שרצים 160 מצוות טומאת אוכלים 161 מצוות טומאת נבילה 162 לא לאכול שרץ הארץ 163 שלא לאכול מיני שרצים דקים הנולדים בזרעים ובפירות 164 לא לאכול משרץ המים 165 לא לאכול מן השרצים המתהווים (מן העפוש) 166 מצוות טומאת יולדת 167 לא יאכל טמא מן הקודשים 168 מצוות קורבן יולדת 169 מצוות טומאת מצורע 170 לא לגלח שיער הנתק 171 הנהגת המצורע ועכל טמאי אדם בפריעה ופרימה 172 מצוות נגעי בגדים 173 מצוות היטהרות מן הצרעת שתהיה במינים ידועים 174 מצוות תגלחת מצורע ביום השביעי 175 מצוות טבילה לטמאים 176 מצוות קורבן מצורע כשיתרפא מצרעתו 177 מצוות טומאת בית שיהיה בו נגע 178 מצוות טומאת זב להיות טמא ומטמא 179 מצוות קורבן זב כשיתרפא מזובו 180 מצוות טומאת שכבת זרע שהוא טמא ומטמא 181 מצוות טומאת נידה שמטמאה אחרים 182 מצוות טומאת זבה 183 מצוות קורבן זבה כשתתרפא מזובה 184 לא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש וכ"ש זרים 185 מצוות עבודת יום הכיפורים 186 לא לשחוט קדשים חוץ לעזרה 187 מצוות כיסוי הדם 188 לא להתחתן באחת מכל העריות והן קרובות, אשת איש ונידה 189 לא לגלות ערוות אב 190 לא לגלות ערוות אם 191 לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו 192 לא לגלות ערוות אחותו בכל צד (שהיא אחותו) 193 לא לגלות ערוות בת הבן 194 לא לגלות ערוות בת הבת 195 לא לגלות ערוות הבת 196 לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב 197 לא לגלות ערוות אחות האב 198 לא לגלות ערוות אחות האם 199 לא לגלות ערוות אחי האב 200 לא לגלות ערוות אשת אחי האב 201 ערוות כלתך לא תגלה 202 ערוות אשת אחיך לא תגלה 203 ערוות אישה ובתה לא תגלה 204 ערוות אישה ובת בנה לא תגלה 205 ערוות אישה ובת בתה לא תגלה 206 ערוות אישה ואחותה לא תגלה 207 לא לבוא על אישה נידה 208 לא ליתן זרע מזרעו למולך: האב לוקח בנו ומעבירו בלהב האש לפני עבודה זרה 209 לא לבוא על הזכרים 210 לא לשכב עם בהמה 211 לא תשכבנה הנשים עם בהמות 212 מצוות יראת אב ואם 213 לא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדיבור ולא אפילו בהבטה 214 לא לעשות עבודת אלילים לא לעצמו ולא לזולתו 215 לא לאכול נותר 216 להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר 217 לא לכלות הפאה בשדה 218 לעזוב הלקט בשדה לעניים והוא מה שנופל מתוך המגל בשעת קצירה או מתוך היד בשעת תלישה 219 לא לקחת שיבלים הנופלים בשעת הקציר אלא נעזוב השבלים לעניים 220 מצוות הנחת פאת הכרם שנצטווינו להשאיר כל העוללות שבכרם לפאה 221 שלא לכלות כל פירות הכרם בעת הבציר אלא יניח מהם פאה לעניים 222 מצוות הנחתת פרט הכרם לעזוב פרט הכרם לעניים והוא מה שיתפרד ויפול מן הענבים בשעת הבצירה 223 לא ללקוט פרט הכרם אלא נעזוב אותו לעניים והוא גרגיר אחד או שני גרגרים הנפטרין מן האשכול 224 לא לגנוב שום ממון 225 לא נכחיש על ממון שיש מאחר בידינו 226 לא להישבע על כפירת ממון 227 לא להישבע לשקר 228 לא לעשוק 229 לא לגזול 230 לא לאחר שכר שכיר 231 שלא לקלל אחד מישראל בין איש ובין אישה 232 לא להכשיל תם בדרך 233 לא לעשות עוול במשפט 234 לא לכבד גדול בדין 235 מצווה שישפוט בצדק 236 לא לרגל 237 לא לעמוד על דם רעים 238 לא לשנוא אחים 239 מצוות תוכחה לישראל שאינו מתנהג כשורה 240 לא להלבין פני אדם מישראל 241 לא לנקום 242 לא לנטור, להימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד 243 מצוות אהבת ישראל 244 לא להרביע בהמה מין עם שאינו מינו 245 לא לזרוע כלאי זרעים ולא ירכיב אילן בשום מקום בארץ 246 לא לאכול ערלה והן שלוש שנים ראשונות ונטיעתו 247 מצוות נטע רבעי 248 לא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא 249 לא לנחש 250 לא לעונן: שעה פלונית טובה לעשות בה מעשה פלוני 251 לא להקיף פאת הראש 252 לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער 253 לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע 254 מצוות היראה מן המקדש 255 לא לעשות מעשה אוב 256 לא לעשות מעשה ידעוני 257 מצוות כיבוד חכמים 258 לא להונות במידות ובכל המידות בכלל 259 מצוות צידוק המאזניים והמשקלים והמידות 260 לא לקלל אב ואם 261 מצווה שישרפו מי שיתחייב בשריפה 262 לא ללכת בחוקות הגויים 263 לא יטמא כוהן הדיוט במת, זולת בקרובים המבוארים 264 מצוות עניין טומאת הכוהנים לקרוביהם והכללה שיתאבלו כל אחד מישראל על שישה מקרוביהם הידועים 265 לא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו 266 לא ישא כוהן אישה זונה 267 לא ישא כוהן אישה חללה 268 לא ישא כוהן גרושה 269 מצוות קידוש זרע אהרון 270 לא ייכנס כוהן גדול באוהל המת 271 לא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת 272 מצוות כוהן גדול לישא נערה בתולה 273 לא ישא כוהן גדול אלמנה 274 לא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו לא בלא קידושין 275 לא יעבוד כוהן בעל מום במקדש 276 לא יעבוד כוהן בעל מום עובר 277 לא ייכנס בעל מום בהיכל כולו 278 לא יעבוד כוהן טמא 279 לא יאכל כוהן טמא תרומה 280 לא יאכל שום זר תרומה 281 לא יאכל תושב כוהן ושכיר תרומה 282 לא יאכל ערל תרומה 283 לא תאכל חללה מן הקודש 284 לא לאכול תבל 285 לא נקדיש בעלי מומין למזבח 286 מצוות הקורבן להיות תמים 287 לא ניתן מום בקדשים 288 לא נזרוק דם בעל מום על המזבח 289 לא נשחט בעל מום לשם קורבן 290 לא נקטיר מאימורי בעלי מומין 291 לא לסרס אחד מכל המינים 292 לא להקריב בעל מום מיד הנוכרי 293 מצוות הקורבן שיהיה משמונה ימים ומעלה 294 לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד 295 לא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם 296 מצוות קידוש השם 297 מצוות שביתה ביום ראשון של פסח 298 לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח 299 מצוות קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח 300 מצוות שביתה בשביעי של פסח 301 לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח 302 מצוות קורבן העומר של שעורים 303 לא לאכול מתבואה חדשה קודם כלות יום ט"ז בניסן 304 לא לאכול קלי מתבואה חדשה עד היום ההוא 305 לא לאכול כרמל מתבואה חדשה עד היום ההוא 306 מצוות ספירת העומר 307 מצוות קורבן מנחה חדשה מן החיטים ביום עצרת 308 מצוות שביתה ממלאכה ביום עצרת 309 לא לעשות מלאכה ביום חג השבועות 310 מצוות שביתה ביום ראש השנה 311 לא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי 312 מצוות קורבן מוסף ביום ראש השנה 313 מצוות תענית ביום עשירי בתשרי 314 מצוות קורבן מוסף של יום הכיפורים 315 לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים 316 לא לאכול ולשתות ביום הכיפורים 317 מצוות שביתה ממלאכה ביום הכיפורים 318 מצוות שביתה ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות 319 לא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות 320 מצוות קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות 321 מצוות שביתה ממלאכה ביום שמיני של סוכות 322 מצוות קורבן מוסף ביום שמיני של סוכות הנקרא שמיני עצרת 323 לא לעשות מלאכה ביום שמני עצרת 324 מצוות נטילת לולב 325 מצוות ישיבה בסוכה 326 לא נעבוד האדמה בשנה השביעית 327 לא נעשה עבודה גם באילנות 328 לא נקצור ספיחים בשנה השביעית 329 לא נאסוף פירות האילן בשביעית כדרך כל שנה 330 מצוות ספירת שבע שבתות שנים 331 מצוות תקיעת שופר ביום הכיפורים של יובל 332 מצוות קידוש שנת יובל 333 לא נעבוד הארץ בשנת היובל 334 לא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובל 335 לא נאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספים אותן בשאר השנים 336 מצוות עשיית דין בין לקוח ומוכר 337 לא להונות במקח וממכר 338 לא להונות אחד מישראל בדברים 339 לא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות 340 מצוות השבת הקרקע לבעליה ביובל 341 מצוות פדיון ערי חומה עד השלמת שנה 342 לא לשנות ממגרשי הלוויים 343 לא להלוות בריבית לישראל 344 לא לעבוד בעבד עברי עבודת ביזיון כמו עבודת כנעני 345 לא נמכור עבד עברי על אבן המקח 346 לא לעבוד בעבד עברי עבודת פרך 347 מצוות עבודה בעבד כנעני לעולם 348 לא להניח לגוי לעבוד בעבד עברי הנמכר לו 349 לא נשתחווה על אבן משכית אפילו לה' 350 מצוות מעריך אדם שיתן דמים הקצובים בתורה 351 לא נמיר הקדשים 352 מצוות הממיר בהמת קורבן בבהמה אחרת שתהיינה שתיהן קודש 353 מצוות מעריך בהמה שיתן כפי שיעריכנה הכוהן 354 מצוות מעריך בתים שייתן בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חופש 355 מצוות מעריך שדה שייתן כערך הקצוב בפרשה 356 לא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן 357 מצוות דין מתרים מנכסיו שהוא לכוהנים 358 לא תימכר קרקע שהחרימו אותה בעלים אלא תינתן לכוהנים 359 לא יגאל שדה החרם 360 מצוות מעשר בהמה טהורה כל שנה 361 לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים 362 מצוות שילוח טמאים חוץ למחנה שכינה 363 לא ייכנס טמא בבית המקדש 364 מצוות וידוי על חטא 365 מצוות סוטה שיביאנה הבעל אל הכוהן שיעשה לה כמשפט הכתוב 366 לא ליתן שמן בקורבן סוטה 367 לא לשים לבונה בקורבן סוטה 368 לא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר 369 לא יאכל הנזיר ענבים לחים 370 לא יאכל הנזיר צימוקים 371 לא יאכל הנזיר גרעיני הענבים 372 לא יאכל הנזיר קליפת הענבים 373 לא יגלח הנזיר שערו 374 מצוות גידול שער בנזיר 375 לא ייכנס הנזיר לאוהל המת 376 לא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות 377 מצוות גילוח הנזיר והבאת קורבנותיו 378 מצוות ברכת כוהנים בכל יום 379 מצוות משא הארון בכתף 380 מצוות פסח שני ב-י"ד באייר 381 מצוות פסח שני שיאכל על מצות ומרורים 382 לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו 383 לא לשבור עצם מעצמות פסח שני 384 מצוות תקיעת חצוצרות במקדש ובמלחמה 385 מצוות חלה 386 מצוות ציצית 387 לא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים 388 מצוות שמירת המקדש 389 לא יתעסקו הכוהנים בעבודת הלוויים ולא הלוויים בעבודת הכוהנים 390 לא יעבוד זר במקדש 391 לא לבטל שמירת המקדש 392 מצוות פדיון בכור אדם 393 לא לפדות בכור בהמה טהורה 394 מצוות עבודת הלוויים במקדש 395 מצוות מעשר ראשון לתת ללוויים 396 מצוות הלוויים לתת מעשר מן המעשר 397 מצוות פרה אדומה 398 מצוות טומאה של מת 399 מצוות מי נידה שמטמאין אדם טהור ומטהרין אדם טמא מטומאת המת בלבד 400 מצוות דיני נחלות 401 מצוות תמידין בכל יום 402 מצוות קורבן מוסף של שבת 403 מצוות קורבן מוסף בכל חודש וחודש 404 מצוות קורבן מוסף ביום חג השבועות 405 מצוות שופר בראש השנה 406 מצוות דין הפרת נדרים 407 לא נחל דברינו בנדרים 408 מצוות ישראל לתת ערים ללוויים לשבת בהן והן להיות מקלט לרוצח בשגגה 409 לא להרוג מחוייב קודם שיעמוד בדין 410 מצוות בית דין לשלוח מכה-נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט 411 לא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות 412 לא נקח כופר להציל ממוות הרוצח 413 לא נקח כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות 414 לא למנות דיין שאינו יודע בדיני תורה 415 לא יירא הדין בדין 416 לא להתאוות לממון חברו 417 מצוות אחדות ה' 418 מצוות אהבת ה' 419 ללמוד תורה וללמדה 420 לקרות שמע פעמיים בכל יום 421 להניח תפילין על היד 422 להניח תפילין על הראש 423 לקבוע מזוזה בפתחים 424 לא לנסות נביא אמת יותר 425 להחרים שבע עממין 426 לא לחון ולרחם על עובד אלילים 427 לא להתחתן בעובד אלילים 428 לא ליהנות מעבודה זרה ומשמשיה 429 לא ליהנות מתקרובת עבודה זרה 430 לברך ה' אחר אכילת מזון 431 לאהוב את הגרים 432 לירא מהקב"ה 433 לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום 434 להידבק ביודעי התורה 435 להישבע בשמו יתברך באמת 436 לאבד עבודה זרה ומשמשיה 437 לא לאבד דברים שנקרא שמו יתברך עליהם 438 שיביא כל נדריו ברגל ראשון 439 שלא להקריב קורבן חוץ לעזרה 440 להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה 441 לפדות קדשים שנפל בהם מום 442 לא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים 443 לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים 444 לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים 445 לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים 446 לא לאכול קדשי הקדשים חוץ לעזרה 447 לא לאכול בשר העולה 448 לא לאכול קדשים קלים קודם זריקת דמים 449 לא יאכל כוהן ביכורים קודם הנחתם בעזרה 450 לא לעזוב הלווי מליתן לו מתנותיו 451 לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי 452 לא לאכול אבר מן החי 453 להביא קדשים בבית הבחירה 454 לא להוסיף על המצוות ופירושן 455 לא לגרוע מכל המצוות ופירושן 456 לא להישמע למתנבא בשם עבודה זרה 457 לא לאהוב את המסית 458 לא לעזוב שנאתו על המסית 459 לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות 460 לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות 461 לא למנוע מללמד עליו חובה 462 לא להסית לעבודה זרה 463 לדרוש ולחקור העדים 464 לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה 465 לא לבנות עיר הנידחת 466 לא ליהנות מכל ממונה 467 לא להתגודד 468 לא לקרוח שער ראשו על מת 469 לא לאכול קדשים שנפסלו 470 לבדוק בסימני העוף 471 לא לאכול שרץ העוף 472 לא לאכול נבלה 473 להפריש מעשר שני 474 להפריש מעשר עני 475 שישמיט כל הלוואותיו בשביעית 476 לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה 477 לא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית 478 לא יאמץ את לבבו על העני 479 לתת צדקה כמסת ידו 480 לא ימנע מלהלוות קודם שמיטה 481 לא לשלוח עבד עברי ריקם 482 להעניק לו בצאתו לחופשי 483 לא לעבוד בקדשים 484 לא לגזוז הצמר בקדשים 485 לא לאכול חמץ בערב פסח אחר חצות 486 לא להותיר מקורבן חגיגה עד יום שלישי 487 לא להקריב קורבן פסח בבמת יחיד 488 לשמוח ברגלים 489 להיראות בבית הבחירה ברגלים 490 לא להיראות שם בלא קורבן 491 למנות שופטים ושוטרים 492 לא ליטע אשרה 493 לא להקים מצבה 494 לא להקריב בעל מום עובר 495 לשמוע בקול בית דין בכל זמן 496 לא לסור מדבריהם 497 למנות מלך מישראל 498 לא להקים עלינו מלך נוכרי 499 לא ירבה המלך סוסים 500 לא לשכון בארץ מצרים 501 לא ירבה המלך נשים 502 לא ירבה המלך כסף וזהב 503 שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו 504 לא ינחל שבט לוי בארץ ישראל 505 לא יקח שבט לוי חלק בביזה 506 לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן 507 להפריש תרומה גדולה לכוהן 508 לתת לכוהן ראשית הגז 509 שתהיינה המשמרות שוות ברגלים 510 לא לקסום (לעסוק בקסמים) שיגידו מה שיתרחש קודם 511 לא לכשף 512 לא לחבור חבר 513 לא לשאול בבעל אוב 514 לא לשאול בידעוני 515 לא לדרוש את המתים 516 לשמוע אל נביא אמת 517 לא להתנבא בשקר 518 לא להתנבא בשם עבודה זרה 519 לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר 520 להפריש ערי מקלט 521 לא לחוס על הרוצח והחובל 522 לא להסיג גבול 523 לא יקום דבר העדות בעד אחד (שלא יסכימו שניים להעיד בשקר) 524 לעשות לעד זומם כאשר זמם 525 לא לערוץ ולפחד ממלחמה 526 למשוח כוהן למלחמה 527 לשלוח שלום לערים שצרים עליהן 528 לא להחיות נשמה משבעה עממין 529 לא להשחית אילני מאכל 530 לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו 531 לא לעבוד ולזרוע באותו קרקע 532 לדון דין יפת תואר ככתוב בתורה 533 לא למכור יפת תואר 534 לא להעבידה אחר שבעלה 535 לתלות המחוייב לתלות 536 לא להלין התלוי 537 לקברו בו ביום וכן כל המתים 538 להשיב אבידה לישראל 539 לא להעלים עיניו ממנה 540 לא להניח בהמת חברו נופלת תחת משאה אלא נעזור לה 541 לטעון המשא שנפל עם חברו 542 לא תלבש אישה עדי איש 543 לא ילבש איש מלבושי אישה 544 לא לקחת אם על הבנים 545 לשלח האם אם לקחה על הבנים 546 לעשות מעקה לגגו 547 לא להניח מכשול 548 לא לזרוע כלאיים בכרם 549 לא לאכול כלאי הכרם 550 לא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות 551 לא ללבוש שעטנז 552 לישא אישה בכתובה וקידושין 553 שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה 554 לא יגרשנה כל ימיו ולו תהיה לאישה 555 לסקול במחוייב בבית דין 556 לא לענוש האנוס בחטא 557 שישא האונס בחטא 558 לא יגרשנה כל ימיו 559 לא ישא סריס בת ישראל 560 לא ישא ממזר בת ישראל 561 לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' 562 לא לדרוש שלומם במלחמה 563 לא להרחיק אדומי דור שלישי מלבוא בקהל 564 לא להרחיק מצרי דור שלישי 565 לא ייכנס טמא להר הבית 566 להתקין מקום להפנות בו 567 להתקין יתד לחפור בו כנזכר לעיל 568 לא להסגיר עבד שברח אל אדוני מחו"ל לא"י 569 לא להונות עבד הניצל אלינו 570 לא לבעול אישה בלא כתובה וקידושין 571 לא להקריב אתנן זונה ומחיר כלב 572 לא יתן הלווה ריבית לישראל 573 להלוות לנכרי בריבית 574 לא לאחר נדריו יותר משלושה רגלים 575 לקיים מוצא שפתיו כמו שנדר 576 להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו 577 לא יקח הפועל בידו יותר על אכילתו 578 לא יאכל הפועל בשעת מלאכה 579 לגרש בגט 580 לא יחזיר גרושתו משנשאת 581 לא יצא החתן מביתו כל השנה אפילו לצורכי ציבור 582 שישמח החתן עם אשתו שנה אחת 583 לא ימשכן בחובו כלים שעושים בהם אוכל נפש 584 לא לתלוש סימני צרעת 585 לא למשכן בעל חוב בזרוע 586 לא למנוע המשכון מבעליו העני 587 להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו 588 לתת שכר לשכיר ביומו 589 לא יעיד קרוב זה אל זה 590 לא להטות משפט גר ויתום 591 לא למשכן בגד אלמנה 592 להניח לעניים השכחה 593 לא ישוב לקחת השכחה 594 להלקות לרשע 595 לא להוסיף להכותו 596 לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה 597 לא תנשא היבמה לאחר עד שתחלץ

598 מצוות ייבום 599 מצוות חליצה 600 להציל הנרדף בנפשו של הרודף 601 לא לחוס על הרודף 602 לא להשהות משקלות ומידות חסרות 603 לזכור מה עשה לנו העמלק 604 למחות זרעו (של עמלק) מן העולם 605 לא לשכוח מה שעשה לנו 606 לקרות על הבכורים ככתוב 607 להתוודות ווידוי מעשר 608 לא לאכול מעשר שני באנינות 609 לא לאכלו בטומאה 610 לא להוציא דמיו אלא באכילה ושתיה 611 ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך 612 להקהיל כל ישראל בחג הסוכות 613 לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו