מגילת אסתר איז איינע פון די ספרים פון תנ"ך.

די חז"ל האבן מתקן געווען מען זאל ליינען די מגילה בייטאג און ביינאכט פון פורים.


די מצווה איז איינע פון די 7 מצוות וואס חז"ל האבן מתקן געווען,

מגילה נעמט איבער אנדערע מצוות פון די תורה ד.מ. מגילה איז פאר אלעם

צו דעם קומט צו מאכן א סעודה, משלוח מנות, און מתנות לאביונים.

גמרא שטייט; (מסכת מגילה ז ע"א) "שלחה להם אסתר לחכמים: קבעוני לדורות. שלחו לה: קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות. שלחה להם: כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס. ... שלחה להם אסתר לחכמים: כתבוני לדורות. שלחו לה: הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רבעים. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה כתב זאת זכרון בספר, כתב זאת - מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון - מה שכתוב בנביאים, בספר - מה שכתוב במגילה. כתנאי: כתב זאת - מה שכתוב כאן, זכרון - מה שכתוב במשנה תורה, בספר - מה שכתוב בנביאים, דברי רבי יהושע... אמר רב יהודה אמר שמואל: [מגילת] אסתר אינה מטמאה את הידים... הוא דאמר כרבי יהושע".

פערזענלעכקייטן אין דער מגילה

רעדאַקטירן

חרבונה איז געווען א באדינער ביי אחשוורוש, וגם חרבונה זכור לטוב חרבונה זה אליהו הנביא.

זרש איז געווען די ווייב פון המן הרשע.

ממוכן זה המן שמוכן לפורענות, אחר הדברים האלה גדל המלך אחשוורוש את המן... וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחוים להמן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה.

בגתן איז געווען א באדינער פון קעניג אחשוורוש.

תרש איז געווען א באדינער פון קעניג אחשוורוש.

מרדכי-היהודי/איש ימיני/בלשן/פתחיה

רעדאַקטירן

ומרדכי יושב בשער המלך, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש.

אסתר-הדסה

רעדאַקטירן

אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אסתר המלכה.

ספרים אין תנ"ך

תורה: בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים

נביאים: יהושע | שופטים | שמואל (א' וב') | מלכים (א' וב') | ישעיה | ירמיה | יחזקאל | תרי עשר: הושע | יואל | עמוס | עובדיה | יונה | מיכה | נחום | חבקוק | צפניה | חגי | זכריה | מלאכי

כתובים: תהילים | משלי | איוב | שיר השירים | רות | איכה | קהלת | אסתר | דניאל | עזרא - נחמיה | דברי הימים (א' וב')

שבע מצוות דרבנן
 
 
הללמגילת אסתרחנוכה ליכט
נרות שבתנטילת ידייםברכותעירובין