זאגן הַלל איז איינע פון די זיבן מצוות וואס חז"ל האבן מתקן געווען,

טאהשער רבי ביי הלל, סוכות

גענומען פון קאפיטלען קי"ג-קי"ח מיט א ברכה פארדעם און נאכדעם, צו דאנקען און לויבן.

די טעג וואס מען זאגט הלל זענען:

די פאלגנדע טעג זאגט מען ״האלב הלל״, ד״ה מען הייבט אן די קאפיטלעך קט״ו און קט״ז אינמיטן:

  • ראש חודש
  • חול המועד פון פסח
  • צווייטער יום טוב פון פסח


שבע מצוות דרבנן
The10Commandments.png
Menorah7a.png
הללמגילת אסתרחנוכה ליכט
נרות שבתנטילת ידייםברכותעירובין