אחשוורוש איז געוועזן קעניג פון פרס פון יאר ג'רע"ד ביז ג'רצ"ה. ער האט געהערשט פון הודו ביז כוש.

אַ בילד פון Ahasuerus Gottlieb

אין זיין צייט איז פארגעקומען דער נס פורים.

זיין ערשטע ווייב איז געווען ושתי.