טעיפ שמע בני איז די 4טע טייפ פון די 36 טייפ פון פון דעם באקאנטער זינגער יום טוב עהרליך, אין די סעריע יידיש נחת.

די לידער אינעם טעיפ:


חצות - ”אין זוהר װער געבראַכט, אַז פּונקט אין מיטן נאַכט...”

שירה - ”זעט װי שײן, גרױס און קלײן, זאָגן שיר מלא חן, יעדער זאַך אױף...”

א שטראהל - ”אַ שטראַל פֿון זונען שײן, אין פֿענסטער קוקט אַרײַן...”

ברכות - ”עסן קינדער, גיך געשװינדער, אלע אַרום טיש קסן שטײט...”

ברכות הנהנין -
פאראמעטערס-גרייזן אין מוסטער:דיק

פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
””

דאס קינד עסט - ”דרײט זיך אום די לעפֿעלע, בײַ דעם מױל פֿון שעפֿעלע...”

אַ יארמולקע מיט ציצית - ”אין מײַן מאַמעס בעטעלע, ליגט דאָרט אַ פֿאַרמעגן, היט זי אָפּ איר...”

יצר הרע -
פאראמעטערס-גרייזן אין מוסטער:דיק

פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
””

שמע בני - ”די מאַמע זאָגט, גײן, גײן, שטײן, שטײן, נײן, נײַן...”

קינד אויפן וועג - ”גײט אַ קינד, בלאָסט אַ װינט װאַרפֿט די יאַרמולקע אַראָפּ...”

רכילות - ”פּערל זאָגט, אין דרױסן טאָגט, שמערל פֿאַרמאָגט, האָט בערל פֿאַריאָגט...”

איצל פיצל - ”איצל פּיצל, װײסט נישט װי, מען דאַרף אױפֿשטײן אין דער פֿרי...”

אידיש ניגונים -
פאראמעטערס-גרייזן אין מוסטער:דיק

פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
””

נאך א שעה - ”אין אַ הײזל אין אַן אַלטער, זיצט אַ ייַד, ר' אליעזר...”

משיחס ארמיי - ”מיר ייַדישע קינדער דורכאױס, פֿון עהרליכע הײמען אַרױס...”

יום טוב עהרליך'ס אלבאמען
נומער נאָמען נומער נאָמען נומער נאָמען
1 יידיש נחת 13 מידות 25 א שבת מיטן רבין
2 תורה 14 דיַ 26 דער בעל שם טוב 1
3 תשובה 15 שלא עשני גוי 27 דער בעל שם טוב 2
4 שמע בני 16 למנצח בנגינות 28 אמונת צדיקים (דער בעל שם טוב 3)
5 אמעריטשקע 17 קול מבשר 29 שושנת יעקב
6 אמונה 18 מזמור לתודה 30 אשרינו 1
7 שבת 19 יציאת מצרים 1 31 אשרינו 2
8 לוקסוס 1 20 יציאת מצרים 2 32 הלל
9 לוקסוס 2 21 חסד 33 רננו צדיקים 1
10 חבלי משיח 1 22 אליהו הנביא 34 רננו צדיקים 2
11 חבלי משיח 2 23 דער סאטמארער רבי 1 35 מודה אני
12 שבחי ירושלים 24 דער סאטמארער רבי 2 36 בטחון