טעיפ שמע בני איז די 4טע טייפ פון די 36 טייפ פון פון דעם באקאנטער זינגער יום טוב עהרליך, אין די סעריע יידיש נחת.

די לידער אינעם טעיפ:


חצות - אין זוהר װער געבראַכט, אַז פּונקט אין מיטן נאַכט...


שירה - זעט װי שײן, גרױס און קלײן, זאָגן שיר מלא חן, יעדער זאַך אױף...


א שטראהל - אַ שטראַל פֿון זונען שײן, אין פֿענסטער קוקט אַרײַן...


ברכות - עסן קינדער, גיך געשװינדער, אלע אַרום טיש קסן שטײט...


ברכות הנהנין -


דאס קינד עסט - דרײט זיך אום די לעפֿעלע, בײַ דעם מױל פֿון שעפֿעלע...


אַ יארמולקע מיט ציצית - אין מײַן מאַמעס בעטעלע, ליגט דאָרט אַ פֿאַרמעגן, היט זי אָפּ איר...


יצר הרע -


שמע בני - די מאַמע זאָגט, גײן, גײן, שטײן, שטײן, נײן, נײַן...


קינד אויפן וועג - גײט אַ קינד, בלאָסט אַ װינט װאַרפֿט די יאַרמולקע אַראָפּ...


רכילות - פּערל זאָגט, אין דרױסן טאָגט, שמערל פֿאַרמאָגט, האָט בערל פֿאַריאָגט...


איצל פיצל - איצל פּיצל, װײסט נישט װי, מען דאַרף אױפֿשטײן אין דער פֿרי...


אידיש ניגונים -


נאך א שעה - אין אַ הײזל אין אַן אַלטער, זיצט אַ ייַד, ר' אליעזר...


משיחס ארמיי - מיר ייַדישע קינדער דורכאױס, פֿון עהרליכע הײמען אַרױס...


יום טוב עהרליך'ס אלבאמען
נומער נאָמען נומער נאָמען נומער נאָמען
1 יידיש נחת 13 מידות 25 א שבת מיטן רבין
2 תורה 14 דיַ 26 דער בעל שם טוב 1
3 תשובה 15 שלא עשני גוי 27 דער בעל שם טוב 2
4 שמע בני 16 למנצח בנגינות 28 אמונת צדיקים (דער בעל שם טוב 3)
5 אמעריטשקע 17 קול מבשר 29 שושנת יעקב
6 אמונה 18 מזמור לתודה 30 אשרינו 1
7 שבת 19 יציאת מצרים 1 31 אשרינו 2
8 לוקסוס 1 20 יציאת מצרים 2 32 הלל
9 לוקסוס 2 21 חסד 33 רננו צדיקים 1
10 חבלי משיח 1 22 אליהו הנביא 34 רננו צדיקים 2
11 חבלי משיח 2 23 דער סאטמארער רבי 1 35 מודה אני
12 שבחי ירושלים 24 דער סאטמארער רבי 2 36 בטחון