הכל בסדר איז א בוך און א פאפולערער אידישער טעלעפאן האט ליין פאר חרדישע פרוי צו געבן הילף און עצה וויאזוי אומציגיין און אנפירן מיט הויז ווערטשאפט.

דאס ווערט אנגעפירט דורך חרדישע ווייבער פון וויליאמסבורג. און װערט אנגעפירט אונטער די אויפזיכט פון א חשובן רב.