װיקיפּעדיע:איבערשרייבן

צי מיינט איר וויקיפעדיע:אויפרייניגונג?

הילף אינהאַלטוויקיפעדיע איבערשרייבן מיינט אז אן ארטיקל איז זייער נישט גוט געשריבן אין סטרוקטאר און דאס ברויך א גענצליכער אדער טיילוויזער איבערשרייבונג כדי מען זאל איר קענען ליינען און ציען אנדערע זאלן דאס פארבעסערן.

כדי צו צולייגן דעם פארעם, שרייבט אזוי:

{{איבערשרייבן}}

וועט איר זען די פארעם:

דער אַרטיקל אָדער די אָפטיילונג נויטיגט זיך אין א קאָמפלעטער איבערשרייבונג.
ביטע דאס דורכשמועסן אין דעם שמועס בלאַט.