קליידונג איז צוצודעקן דאס נאקעטער קערפער כדי זיך נישט צו שעמען פון די אומאיינגענומענע גלידער און אויך צו באשיצן פון די זון אדער סתם קעלט. און ווי אויך פאר שיינקייט און באקוועמליכקייט.

אידישע קליידונג פון דעם עלעפטן ביזן אכצנטן יארהונדערט (פון the Jewish encyclopedia vol. IV 1903(