א הענטשקע איז א צודעק פאר דער האנט געווענליך אנטקעגן קעלט. ס'איז געמאכט מיט פינף באזונדערע שיידן פאר די פינגערן.

א פאר לעדערנע הענטשקעס

היינט צו טאגס ווערט דאס פיל מער באנוצט פאר אנדערע צוועקן ווי קעלט, א שטייגער ווי אין שפיטעלער דורך דאקטוירים, וואס ברויכן דאס אנטוהען לויטן געזעץ, נישט אריבער צו פירען באקטעריעס פון איין קראנקען צום 2'טן.