שטרימפ אדער סקאַרפעטן אדער זאָקן זענען קליידער וואס מען טראגט אויף די פיס אונטער די שיך אדער שטיוול. מען מאכט סקארפעטן פון פארשידענע ערליי שטאף, למשל באוול, וואל און ניילאן.

  • עס האלט צוזאמן די אדערן און מאכט מיך באקוועם
  • עס האלט ווארעם די פיס.
  • עס זאפּט איין די שוויץ.
סקארפעטן