זע נאך באדייטן אין שולע (אלגעמיינע)

א שולע איז אן אינסטיטוט פאר בילדונג.