דער ארטיקל איז פארגעשלאגן צו פאראייניקן מיט חינוך.
איר ווערט געבעטן אים פאַררעכטן
.


בילדונג איז איבערגעבן פעהיקייטן און וויסן. דורך בילדונג טוט מען אויסלערנען וועגן געזעלשאפט און דער וועלט ארום.

פארמעלע בילדונג גייט אן אין שולעס. אין רוב פון דער וועלט זענען פאראן עלעמענטארע שולעס פאר יונגערע קינדער, און הויכשולעס פאר עלטערע קינדער. אויך איז דא א דריטער ניווא פון בילדונג, למשל אין אוניווערסיטעטן.

אויך איז פאראן בילדונג צו לערנען א פאך.

אבער בילדונג גייט אן א גאנץ לעבן, און ווי אלט א מענטש איז קען ער נאך לערנען.

א טייל פון בילדונג איז זאכן וואס מ'לערנט אין דער היים און פון דער סביבה וויאזוי צו באהאנדלען זיך.

זעט אויך

רעדאַקטירן