זיכערקייט איז צוטרױען זיך אליין אדער אן אנדערן. מען פילט זיך זיכער עמאציאנאל אין לעבן.


געפילן