דור ישרים איז אן ארגאניזאציע וואס פירט דורך גענעטישע טעסטס, אויף בחורים און מיידלעך, צו זען צי די קינדער וואס זיי וועלן געבערן וועלן נישט ליידן פון גענעטישע קראנקייטן.

דור ישרים
doryeshorim.org

געגרינדעט דורך א קרית יואל איד, ר' יוסף עקשטייין, וואס האט געהאט 9 קראנקע קינדער און האט געפענט די ארגאניזאציע אז אנדערע זאלן נישט דורך גיין די ביטערע שיקזאל.


אידישע וואולטעטיגע ארגאניזאציעס וואס זענען טעטיג מיט חסד צווישן די היינטיגע אידנטום איבער דער גארער וועלט.

אבני חסד • אגודת ישראל • בוני עולם • ביקור חולים ד'סאטמאר • ביקור חולים דראקלענד קאונטי • בת מלך • דור ישרים • דזשױנט • המספיק • וועד הרבנים • חברה הצלה • חוש • חברים • חסד (ארגאניזאציע) • חברה שומרים • יד שרה • כל ישראל חברים • משמחי לב • עי-טיים • עזר לחתנים • עזר לתלמיד • עזר למזון • פֿוטסטעפס • פחת תקווה • קופת העיר  • קרן עזר • קרן חתנים • רב טוב • רפואה וישועה • שערי חמלה  • שרשרת • תומכי שבת  •