אקאונטענט איז א פאך פון א מענטש וואס פירט די חשבונות וויפל און וויאזוי צו צאלן טעקס און אנפירן די פינאנץ פירונגן פון ביזנעס.