פינאנץ איז דער וועג ווי מענטשען און ביזנעסעס באנוצען און באהאנדעלען זיך מיט געלט.

רייכע לייט וואס אינוועסטירן זייער געלט אין א האנדל, הייסן 'פינאנצירער' דאס טייטש, די וואס האלטן אויס דעם אינוועסטמענט ביזן פולקאמע פראדוקציע איז פארטיג.