אן אַקאַדעמישער דיפּלאם איז א דיפּלאָם פּראָגראַם וואס די אוניווערסיטעטן און די קאַלעדזשן באשיינען סטודענטן וואס האבן געענדיקט מיט הצלחה לערנען זייערע לערנונגען.

עס זיינען דא דריי ראנקען פון דיפלאמען:

  1. BA (אין העברעיש: תואר ראשון).
  2. MA (אין העברעיש: תואר שני).
  3. DR. דאקטאר (אין העברעיש תואר שלישי)
  4. .Ph.D אין פילאזאפיע.