א קיטל איז א אויבערראק, וואס ווערט גענוצט אויף געוויסע רעליגיעזע הייליגטומען. עס איז לאנג און ציהן זיך אראפ ביז לערך די קניען.

דער קיטל קען נאר זיין ווייס. א גרינער ראק, וועט מען נישט רופן קיטל.

דעם קיטל טוט מען אן:

  1. יום כיפור
  2. פסח ביים סדר
  3. א חתן אונטער דער חופה
  4. א טויטן טוט אן מען א קיטל, איבער די תכריכים, אינטער'ן טלית.
  5. דער חזן טוט עס אהן ביי בענשטן גשם און טל