קוכן אדער מזונות, איז דער עסענווארג וואס איז געוויינליך זיס, אויפגעבלאזן און אפט מאל געבאקן.

סתּם קייקס

נארמאל אנטהאלט דאס:

  1. ווייץ פראדוקטן ווי מעהל.
  2. זיסקייט אגענט ווי צוקער.
  3. צאמהאלטונג אגענט ווי אייער, גלוטען און סטארטש.
  4. פעטענס, געוויינליך אויל, פוטער אדער מארזשערין.
  5. פליסיגקייט, ווי וואסער, מילך, אדער פרוכט זאפט ווי אראנזש זשוס.
  6. פלעיווערס, צו מאכן א גוטן טעם.
  7. יערן אגענט, ווי יוסט אדער בעיקינג פאודער.

דאס איז נישט געזונט צו עסן, ווייל עס מאכט גראב און קאלעסטעראל און נאך קרענק.