א קאַנאַל איז געוויינלעך א וואסער וועג געמאכט דורך מענטשן. מען מאכט קאנאלן פאר צוויי צוועקן:

דער דוניי־שווארצער ים קאנאל ביי מורפאטלאר
1 א שיפיקער טראנספארטאציע קאנאל פאר שיפן צו פירן סחורות און מענטשן.
2 א וואסערקאנאל צו פירן טרינקבאר וואסער.

אפטמאל איז א קאנאל שמאל, אז נאר בארקעס און שמאלשיפן קענען פארן אויף אים.

זעט אויך רעדאַקטירן