דאס פיבער (פון לאטייניש: febris) איז א סימפטאם אז דער טעמפעראטור פונעם מענטש האט זיך געהויבן צו שטאפלען מער פון נארמאל, און דאס מיינט אז דער קערפער איז אויסגעטרוקנט אדער איז באטראפן פון אן אנדער מחלה ווי אינפעקציעס און ווירוסן וואס דער קערפער ארבעט איבער די מעגליכקייט דאס צו באקעמפן.

דער פראטעין גייען דורך א שווערע קריזיס און שרינקן איין, און דאס איז גורם דעם קריטישען צושטאנד אז די ענזימען, וואס איז כל כולו פראטין, הערט פשוט אויף צו ארבעטען און טאן זייער אויפגאבע; צוליב די טויש אין זייער געבוי; און די ענזימען זענען פאראנטווארטליך אויף אלע ביאלאגישע פירונגען און אן זיי איז לעבן נישט מעגליך.

דערפאר איז קריטיש וויכטיג דאס צו באקעמפן דורך: