סימפטאם נעמט אריין אין זיך יעדע סארט ערשיינונג וואס ערשיינט ביי א לעבעדיגער זאך וואס איז אנדערש פון דעם נארמאלן אויסזען פון דער געוויסער זאך וואס צוליב א געוויסער ענדערונג אינעם גאנג פון דער לעבעדיגער זאך ערשיינט ביי איר פאקטישע ענדערונגען וואס מען קען אנווייזן און טייטלען אויף איר. ( די ענדערונגען אינם קערפער וואס זענען מער אינערליך למשל ענדערונגען אינם בלוט ווערט נישט אנגערופן סימפטאם נאר דאס איס שוין מער ווי די קראנקייט אליין.)