אייז איז א פארגליווערטער שטיק וואסער וואס ווערט הארט אין פארעם פון קריסטאלען.

א שטיק אייזבארג אויפן וואסער.

אינעם פרעשור פון 1 אטמעספער

עס זענען דא 14 פאזעס פון וואסער וואס ווערן אנגערופן אייז.

עס איז דורכזיכטיג.

עס איז גליטשיק.