סעמינאר איז ווי א יידישער קאלעדזש פאר מיידלעך וואס וואוניען דערין ווי בחורים אין א ישיבה.

אויך דינט א סעמינאר ווי אצוזאם זיך צו לערנען און באקענען מיט אן ענין.