ושתי איז געווען די ערשטע ווייב פון אחשוורוש (מגילת אסתר פרק א). ווען אחשוורוש האט זי גערופן קומען ביי זיין גרויסער סעודה האט זי אפגעזאגט, האט אחשוורוש זי הינגעריכטכעט. דער מדרש ברענגט אז זי איז געווען אן אייניקל פון דעם קעניג נבוכדנצר.