סעזאנען
וועטער
פֿרילינג
זומער
האַרבסט
ווינטער
טראָפיקע

דער ווינטער איז אייַנע פֿון די פֿיר סעזאנען.

שניי אין ירושלים.
אַ ווינטער אין קאָלאָראַדאָ, אַמעריקע.

אין ווינטער קען פֿאלן שניי אָדער רעגן, און דער טעמפעראטור איז קאַלט.

אַסטראָנאָמיש בעגינט דער ווינטער, מיט דער ווינטער זאָנענווענדע (דער קורצטער טאג אין יאר) - דער ציַיט פונקט, צו דעם די זון איז אובער דער אנדערע (דרומיש אָדער צפוניש) ווענדעקריַיס שטעט, און די טאַגע אַם קורצעשטען זינד:

  • אויף דער צפוניש העמיספֿערע אַם 21 אָדער 22 דעצעמבער, און אויף דער דרומיש העמיספֿערע אַם 21 אָדער 22 יוני.

דאַ נאַך ווערן די טאַגע וויַדער לאַנגער און די נאַכטע קורצער, און דער ווינטער ענדט מיט דער פֿרילינג צייט.

דאַ די אומלויפבאַן דער ערד ארום דער זון אום 1.7% פֿון אַ אידעאַלען קריַיץ באַן אַבוויַיכט, זינד די פֿיר יאַרעסציַיטען ניכט גאַנץ גליַיך לאַנג. דערצו, זינד די צפוניש ווינטערן וועגען דער זון סביבה עטוואַס קורצער און מילדער אַלס די דרומיש ווינטערן.

אַ באַווסט ייִדישע חג אין דעם צפונדיקן ווינטער איז חנוכה, אין חודש כסליו, דעצעמבער.