דער ווינטער איז אייַנע דער פֿיר יאַרעסציַיטען.

שנעי אין ירושלים אורו של עולם.
תמונה ביַי בן הטבע
אַ ווינטער אין קאָלאָראַדאָ, אַמעריקע.

דער ווינטער גיבט עס שניי אָדער רעגן, און דער טעמפעראטור איז קאַלט.

אַסטראָנאָמיש בעגינט דער ווינטער, מיט דער ווינטער זאָנענווענדע (דער קורצטעסטע טאג אין יאר) - דער ציַיט פונקט, צו דעם די זון איז אובער דער אנדערע (דרומיש אָדער צפוניש) ווענדעקריַיס שטעט, און די טאַגע אַם קורצעשטען זינד:

ווינטער ברזיל
  • אויף דער צפוניש העמיספֿערע אַם 21 אָדער 22 דעצעמבער, און אויף דער דרומיש העמיספֿערע אַם 21 אָדער 22 יוני.

דאַ נאַך ווערדען די טאַגע וויַדער לאַנגער און די נאַכטע קורצער, און דער ווינטער ענדט מיט דער פֿרילינג צייט.

דאַ די אומלויפבאַן דער ערדע אום די זון אום 1.7% פֿון אַ אידעאַלען קריַיץ באַן אַבוויַיכט, זינד די פֿיר יאַרעסציַיטען ניכט גאַנץ גליַיך לאַנג. דערצו, זינד די צפוניש ווינטערן וועגען דער זון סביבה עטוואַס קורצער און מילדער אַלס די דרומיש ווינטערן.

אַ באַווסט ייִדישע חג אין דער ווינטער איז חנוכה, אין חודש כסליו, דעצעמבער.

אַ באַווסט חג צו די קריסטען איז בערומטעס (קריסמאַס, Christmas).

סעזאנען
וועטער
פֿרילינג
זומער
האַרבסט
ווינטער
טראָפיקע