זומער איז איינע פון די פיר צײַטן פון יאר. די טעג זענען לאנג און עס איז זייער הייס.

זומער ביים ברעג-ים

און דעם צפון האלבקיילעך זענען די זומער מאנאטן יוני, יולי און אויגוסט. אין די לענדער זענען די שולעס פארמאכט אין א טייל אדער רוב פון די זומער מאנאטן.


כאטש זומער ווערט גערעכט דער ווארעמער סעזאן, אבער אין טראפישע לענדער רעגנט א סך אין זומער און מ'רופט אים דעם נאסן סעזאן.


סעזאנען
וועטער
פֿרילינג
זומער
האַרבסט
ווינטער
טראָפיקע