באַניצער:פוילישער/זאַמדקאַסטן

part 1רעדאַקטירן

local propertyLink = require('Module:PropertyLink') local root local args={} local templateStructure = {}

--[[ Generate auto documentation for template. ]] local function _generateDocumentation(frame) local templateParams = frame.args local labelDataPrefix = 'עטיקעט-אינפא'

local parameters = {} for k,v in pairs(templateParams) do if mw.ustring.match( tostring(k),'עטיקעט%-אינפא%d' ) then table.insert(parameters, '"'..v..'":'..'{ "description": ""}') else for mm in mw.ustring.gmatch( tostring(v),'%{%{%{(.-)[%}|]') do table.insert(parameters, '"'..mm..'":'..'{ "description": ""}') end end

end local templateDoc = '{ "params": { '..table.concat(parameters,'\n,')..'}}' return frame:extensionTag( 'templatedata', templateDoc ) end

--[[ Renders the infobox title ]] local function renderTitle() -- renders the title return root

    :tag('caption')
      :addClass(args.titleclass)
      :cssText(args.titlestyle)
      :wikitext(args.title)

end

--[[ Renders the right/left images (possibly 1/2/none of them available) and the main image ]] local function renderImages() -- render right an left images args.rightImage = args.rightImage~=nil and #(args.rightImage)>0 and args.rightImage args.leftImage = args.leftImage~=nil and #(args.leftImage)>0 and args.leftImage

if args.rightImage or args.leftImage then local row = root:tag('tr') :tag('td') :attr('colspan', 2) :css('text-align','center') if args.rightImage and args.leftImage then row:tag('table') :css('width','100%') :tag('tr') :tag('td') :css('width','50%') :css('vertical-align','middle') :wikitext(args.rightImage) :tag('td') :css('width','50%') :css('vertical-align','middle') :wikitext(args.leftImage) :done() else row:wikitext(args.leftImage or args.rightImage) end end -- render the main image if args.image then root:tag('tr') :tag('td') :attr('colspan', 2) :css('text-align','center') :wikitext(args.image) if args.imageDesc and #args.imageDesc>0 then root:tag('tr') :tag('td') :attr('colspan', 2) :addClass('thumbcaption') :css('text-align','center') :wikitext(args.imageDesc) end

end end

--[[ Adds edit links for easier editing of the template. If the template use data from wikidata it also adds edit link in Wikidata ]] local function renderEditLinks() local wbEdit= -- link to wikidata if args.usingWikidata then local entity = mw.wikibase.getEntityObject() wbEdit = ' ' end if #wbEdit > 0 then root:tag('tr') :tag('td') :attr('colspan', 2) :css('text-align','left') :wikitext(wbEdit) end end

--[[ Adds a styled row to the table ]] local function addRow(rowArgs)

  -- Adds a row to the infobox, with either a header cell
  -- or a label/data cell combination.
  if rowArgs.header then
    root
      :tag('tr')
        :addClass(rowArgs.rowclass)
        :cssText(args.rowsstyle)
        :cssText(rowArgs.rowstyle)
        :attr('id', rowArgs.rowid)
        :tag('th')
          :attr('colspan', 2)
          :attr('id', rowArgs.headerid)
          :addClass(rowArgs.class)
          :addClass(args.headerclass)
          :css('text-align', 'center')
          :cssText(args.headerstyle)
          :wikitext(rowArgs.header)
  elseif rowArgs.data and #(rowArgs.data) > 0 then
    local row = root:tag('tr')
    row:addClass(rowArgs.rowclass)
     :cssText(args.rowsstyle)
     :cssText(rowArgs.rowstyle)
     :attr('id', rowArgs.rowid)
    if rowArgs.label then
      row
        :tag('th')
          :attr('scope', 'row')
          :attr('id', rowArgs.labelid)
          :css('text-align', 'right')
          :cssText(args.labelstyle)
          :wikitext(rowArgs.label)
          :done()
    end

    local dataCell = row:tag('td')
    if not rowArgs.label then 
      dataCell
        :attr('colspan', 2)
      if not rowArgs.datastyle then 
        dataCell:css('text-align', 'center') 
      end
    end
    dataCell
      :attr('id', rowArgs.dataid)
      :addClass(rowArgs.class)
      :cssText(rowArgs.datastyle)
      :newline()
      :wikitext(rowArgs.data)
  end

end

--[[ 

This function removes redundent keys from templateStructure: nil entries and header entries with no data ]] function removeEmptyHeaders()

	local lastHeaderIndex=nil
	local removeFirstHeader = (not args.image or #args.image==0) -- remove the first header if there is no image
	local tempTemplateStructure = {}
	for i,v in pairs(templateStructure) do
 		if v~=nil then
			if v.header then
				lastHeaderIndex = i
			else
				if lastHeaderIndex then
					if not removeFirstHeader then
						table.insert(tempTemplateStructure, templateStructure[lastHeaderIndex])
					end
					lastHeaderIndex = nil
				end
				removeFirstHeader = false
				table.insert(tempTemplateStructure, v)
			end
		end
	end
	templateStructure=tempTemplateStructure

end

--[[ This function builds the infobox table using structure templateStructure and args ]] function _infobox() removeEmptyHeaders()

root = mw.html.create('table') root:addClass('infobox'):css('width', '18em'):cssText(args.tablestyle) renderTitle() renderImages()


local infobox_rows={} for k,v in pairs(templateStructure) do addRow(v) end renderEditLinks()

return tostring(root) end

--[[ This function adds image using valueArg, or if not specified by the user tries to get image from wikidata using property ]] function getValueOrWikidataImage(valueArg, wikidataArg,width) if valueArg and #valueArg>0 then return valueArg end if wikidataArg then return propertyLink.getImageLink(wikidataArg, width) end return

end

--[[ This function fills missing parameter using wikidata ]] function fillMissingParamFromWikidata(missingParam, templateParams, templateArg, frame) local inWikidata = false local maintainceCats = nil if templateParams[missingParam..'-וויקידאטן'] then templateArg.data = propertyLink.getProperty(templateParams[missingParam..'-ויקינתונים']) or nil inWikidata = templateArg.data and #(templateArg.data)>0 elseif templateParams[missingParam..'-וויקידאטן-מרובה'] then templateArg.data = propertyLink.getProperty(templateParams[missingParam..'-וויקידאטן-מרובה'], true) or nil inWikidata = templateArg.data and #(templateArg.data)>0 elseif templateParams[missingParam..'-וויקידאטן'-פשוט'] then -- use data should be taken from wikidata and link must not be added local wikidataParamValue = propertyLink.getLabel(templateParams[missingParam..'-וויקידאטן-פשוט']) if wikidataParamValue and #wikidataParamValue>0 then templateArg.data = frame:preprocess(mw.ustring.gsub(templateArg.data, '\{\{\{('..missingParam..')\}\}\}', wikidataParamValue)) inWikidata = true end elseif missingParam == 'קאארדינאטן' then templateArg.data = frame:expandTemplate{ title = 'קאארדינאטן פון וויקידאטן', args = { display = 'title,inline' } } inWikidata = templateArg.data and #(templateArg.data)>0 end if inWikidata then local hasData = #(mw.ustring.gsub(templateArg.data, '%[%[קאטעגאריע:.-%]%]', ))>0 if not hasData then inWikidata = false maintainceCats = templateArg.data end end

return inWikidata, maintainceCats end

function infobox(frame) local DEFAULT_IMAGE_PROPERTY = 'P18' local templateParams = frame.args local templateArgs = frame:getParent().args args.title = frame.args['מוסטער טיטל'] args.titlestyle = frame.args['מוסטער טיטל-סטיל'] args.titleclass = frame.args['מוסטער טיטל-קלאס'] args.rightImage = getValueOrWikidataImage(frame.args['תמונה ימין'], frame.args['תמונה ימין-ויקינתונים'], '100') args.leftImage = getValueOrWikidataImage(frame.args['תמונה שמאל'], frame.args['תמונה שמאל-ויקינתונים'], '100') args.image = getValueOrWikidataImage(frame.args['תמונה'], frame.args['תמונה-ויקינתונים'] or 'P18', '250') args.imageDesc = frame.args['באשרייבונג'] args.headerclass = frame.args['טיטל-קלאס'] args.headerstyle = frame.args['טיטל-סטיל']

  	args.rowsstyle = frame.args['שורה-סטיל']

args.tablestyle = frame.args['טאבעלע-סטיל'] local isSelfUse = (mw.title.getCurrentTitle().namespace==10) local autoDocumentation = frame.args['אויטא-דאקומענטאציע']

local labelPrefix = 'עטיקעט' local dataPrefix = 'אינפא' local subheader = 'טיטל' local labelDataPrefix = 'עטיקעט-אינפא' local rowStylePrefix = 'סטיל-שורה' local styleSuffix = '-סטיל local k=0 local processedParams = {} local wikidataCats = {} for k,v in pairs(templateParams) do local i= string.match(k, '.-([0-9]+)$') if i and not (processedParams[i]) then indic = tonumber(i) processedParams[i]=1

local subHeaderName = templateParams[subheader..i] if subHeaderName and #subHeaderName>0 then --subheader type table.insert(templateStructure, {header=subHeaderName,rowstyle=templateParams[rowStylePrefix..i], indic=indic}) else local labelName = templateParams[labelPrefix..i] local dataTemplate = templateParams[dataPrefix..i] if labelName and dataTemplate then --label: data type table.insert(templateStructure, {label=labelName, data=dataTemplate, rowstyle=templateParams[rowStylePrefix..i], datastyle=templateParams[dataPrefix..i..styleSuffix], labelstyle=templateParams[labelPrefix..i..styleSuffix], indic=indic}) elseif labelName and not dataTemplate then --skip it. no only label [use subheader] elseif not labelName and dataTemplate then --only data type table.insert(templateStructure, {data=dataTemplate, rowstyle=templateParams[rowStylePrefix..i], datastyle=templateParams[dataPrefix..i..styleSuffix], indic=indic}) else local label_data_names = templateParams[labelDataPrefix..i] if label_data_names then labelName = label_data_names label_data_names = mw.text.trim(label_data_names, '%[%]') if templateArgs[label_data_names] and #templateArgs[label_data_names]>0 then dataTemplate = templateArgs[label_data_names] else dataTemplate = '{{{' ..label_data_names.. '}}}' end table.insert(templateStructure, {label=labelName, data=dataTemplate, rowstyle=templateParams[rowStylePrefix..i], datastyle=templateParams[dataPrefix..i..styleSuffix], labelstyle=templateParams[labelPrefix..i..styleSuffix], indic=indic}) end end end end end table.sort(templateStructure, function (x, y) return x.indic<y.indic end)

-- use wikidata / remove unused parameters if not isSelfUse then for k,v in pairs(templateStructure) do if v.data then -- remove parameters that were explicitly defined to be removed local ignoreParam = mw.ustring.match(v.data, '^%-$') if ignoreParam then templateStructure[k]=nil else -- otherwise if the template isn't full - try to use wikidata to fill it local m = mw.ustring.match(v.data, '\{\{\{(.-)\}\}\}') if m then m = mw.uri.decode( m ) -- some templates may add encoding and are preprocessed before local inWikidata, maintainceCats = fillMissingParamFromWikidata(m, templateParams, v, frame) if maintainceCats then table.insert(wikidataCats, maintainceCats) end -- if data isn't available remove it if inWikidata then args.usingWikidata = true else templateStructure[k]=nil end end end end end

-- use wikidata in title local m = mw.ustring.match(args.title, '\{\{\{(.-)\|?\}\}\}') if m then local inWikidata = false if templateParams[m..'-וויקידאטן'] then local wikidataParamValue = propertyLink.getProperty(templateParams[m..'-ויקינתונים']) or nil if wikidataParamValue then args.title = wikidataParamValue end elseif templateParams[m..'-וויקידאטן'-פשוט'] then -- use data should be taken from wikidata and link must not be added local wikidataParamValue = propertyLink.getLabel(templateParams[m..'-וויקידאטן'-פשוט']) if wikidataParamValue then args.title = frame:preprocess(mw.ustring.gsub(args.title, '\{\{\{('..m..')\|?\}\}\}', wikidataParamValue)) end end end end

if isSelfUse then local templateDocumentation= for k,v in pairs(templateParams) do if mw.ustring.match( k, '-וויקידאטן') then templateDocumentation = templateDocumentation .. 'קטגוריה:תבניות שמשתמשות בוויקינתונים' break end end if autoDocumentation then templateDocumentation = templateDocumentation .. _generateDocumentation(frame) end return _infobox() .. templateDocumentation end

return _infobox() .. table.concat(wikidataCats, ) end


return { ['מידע']=infobox }

part2רעדאַקטירן

שוין אין דעם מיטל אלטער איז געווען א יידישע געמיינדע אין לאנדאן. איינער פון די בעלי תוספות איז געווען רבנו אליהו לאנדאנער,‏[1] וואס זיין גאנצער נאמען איז געווען רבנו אליהו מנחם בן משה פון לאנדאן, א ברודער פון רבנו ברכיה פון לינקאלן.‏[2] רבנו אליהו'ס פאטער איז געווען רבנו משה בן יום טוב פון לאנדאן.‏[3] פאר אים איז געווען אין לאנדאן ר' יעקב ב"ר יהודה חזן מלונדריש. זיינע ברידער אין לאנדאן זענען געווען דוילקריס, וואס זיין זון חיים איז געווען דער לעצטע הויפט רב אין ענגלאנד (1281-1290) פאר דער דעפארטאציע פון די יידן פון ענגלאנד. רבנו אליהו מנחם האט געוואוינט אין לאנדאן פון 1253 ביז 1284. ער איז געווען נאנט צו ריטשארד פון קארנוואל.

אין 1255 האט דער מלך הענרי דער דריטער ארעסטירט 50 יידן פון לינקאלן און האט זיי געהאלטן אין דעם טורעם פון לאנדאן; 18 פון זיי האט ער געהאנגען. רבי ברכיה איז אויך געווען איינער פון די ארעסטאנטן; ענדלעך האט מען אים באפרייט אן שולד.

ביי דער מלחמה פון דער באראנען אין 1263 האט מען צוויי מאל בארויבט די לאנדאנער יידן.

אין 1282 האט רבנו אליהו געקויפט א שטח לאנד ארויס פון די טויערן פון לאנדאן פאר א בית עולם,‏[4] און אין 1280 האט ער געקויפט א שטח פאר א שול.


רעפערענצןרעדאַקטירן


2000ער {{dr-make|200|d|y}}

20סטער י"ה {{dr-make|20|c|y}}