אקערן מיינט אויפגראבן די ערד און ווייך מאכן דעם באדן פון א פעלד דאס אנצוגרייטן מען זאל דארט קענען אנפלאנצן תבואה אדער אנדערע געוואוקסן.

א פארמער אקערט דאס פעלד מיט צוויי פערד און אן אקעראייזן.

היינטיגע צייטן נוצט מען גרויסע טראקטארן צו אקערן די פעלדער, אבער אמאל פלעגט מען נוצן אן אקעראייזן וואס איז געווארן געשלעפט פון פערד.

הלכה רעדאַקטירן

אקערן איז פארבאטן אום שבת און איז איינע פון די ל"ט מלאכות. אויך טאר מען נישט אקער דעם פעלד אום שמיטה אדער אין יובל.