ראובן איז געווען דער עלצטער זון פון יעקב אבינו מיט לאה. זיינער קינדער און אייניקלעך זענען שבט ראובן.

ראובן בן יעקב

בני ראובן בכור ישראל: חנוך ופלוא וחצרון וכרמי.