אן היסטארישער קינדערגארטן פון 1898

קינדערגארטן איז א שולע פאר גאר קליינע מינדעריעריקע יוגענטליכע קינדער.