קינדערגארטן איז א שולע פאר גאר קליינע מינדעריעריקע יוגענטליכע קינדער.

אן היסטארישער קינדערגארטן פון 1898