צירונג איז למשל א בראצלעט, האלזבאנד, פינגערל א.ד.ג אפט מיט טייערע דיאמאנט שטיינער אין אלע פארעמען אין גאלד אדער אין זילבער, עס קומט אין אלע קאלירן. פרויען און צומאלן מענער טוען דאס אן פאר שיינקייט.

פערל און אנדערע צירונג